Skal føre tilsyn med elever

thoralf_kveld
Herøy kommune vil iverksette tiltak som ivaretar behov for tilsyn med skole-elever fra sør-kretsene i 1.-3. årskull på skolereisen. Etter at Husvær skole legges ned fra høsten må elevene pendle til Herøy sentralskole.
Saka kommer opp i formannskapet 11. juni etter at foreldrerådet i Husvær og Brasøy i brevs form har satt fram følgende krav til Herøy kommune etter nedleggingen av Husvær skole:

"Vi krever at elevene fra Husvær og Brasøy får skyss og tilsyn. Vi krever at elevene blir fulgt ombord og holdt tilsyn med ombord i hurtigbåten til de kommer seg på skolebussen. Det samme gjelder heimereise fra skolen.
De elevene som har lang vei fra hjemmet og til hurtigbåtkaiet, må få skyss fra hjemmet og til hurtigbåtkaiet".

Den yngste eleven som vil følge skoleskyssen fra sør-kretsen vil fra høsten gå i 3. klasse. Til neste skoleår vil den yngste eleven være en 1. klassing.

Etter nedleggingen av skolen fra kommende høst, vil alle elevene ha behov for skoleskyss til Herøy sentralskole.

Tidligere har elevene på ungdomstrinnet vært avhengige av skyss. Det nye er at ordningen nå også vil gjelde elevene på barnetrinnet.

Fra høsten vil den yngste eleven fra sør-kretsene gå i 3. klasse og vil være 8 år i hele høsthalvåret. 


Eleven vil måtte gå 1,5 kilometer før hun er på kaiet.

Dersom kommunen velger å definere veien til og fra heim/kai som særlig farlig og vanskelig, har kommunen ansvar for å etablere reisefølge og tilsyn.

Kommunen må med andre ord iverksette tiltak som gjør eleven i stand til å overvinne det farlige og vanskelige på skoleveien.

Det vil da bli et spørsmål om skjønn som utløser rett til tilsyn og følge, og kommunens plikt til å gi og imøtekomme behovet.

Ettersom det er fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssen innebærer det at det er Veolia og Nordlandsbuss som har ansvaret for elevene mens de er på båt og buss.

11. juni skal politikerne diskutere hvilke tiltak som skal iverksettes.

 
Rådmannen innstiller til formannskapets møte 11. juni slik: 1. Herøy kommune vil iverksette tiltak som iveretar behov for tilsyn til skole-elever fra sør-kretsene i 1. og 3. årskull.

2. Kommunen gjør vedtak i hvert enkelt tilfelle.

3. Utgiftene innarbeides i økonomiplanen.
thoralf_kveld
Barneskole-elevene fra sør-kretsene må fra høsten pendle med hurtigbåten til sentralskolen.

Annonser