Onsdag kveld møttes elever, lærere og foreldre til ungdomstrinnet på Herøy skole til et arrangement der kampen mot mobbing stod i fokus. Skolens «Ungdommer med MOT» var sentrale i arrangementet og i år er det Håvard Bringsli, Louise Prestø og Kristiane Lenning som har disse rollene.

- Velkommen til denne koselige adventssamlingen, der vi håper å få dere i adventsstemning samtidig som vi holder fokus på hvor viktig det er å jobbe med temaet mobbing, sa Kristiane Lenning under åpningen av arrangementet.

- Herøy kommune har nulltoleranse mot mobbing og vi på skolen jobber jevnt med dette temaet. Vi som står her er det andre kullet med ungdom med MOT. Herøy skole er en MOT-skole og MOT jobber med at man skal bry seg og se hverandre, fortsatte Louise Prestø.

Håvard Bringsli tok deretter ordet og sa følgende:

- Regjeringen har utarbeidet et mobbemanifest som Herøy skole og Herøy kommune har brukt å signere. I dette manifestet står det:

Mobbemanifest
«Alle barn og unge har rett til et oppvekst og læringsmiljø uten mobbing. FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene.»

Vårt mål er at:
Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

For å nå målet vil vi:

  • Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling
  • Sette nasjonalt fokus på særskilte områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing.
  • Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing.
  • Arbeide for at ledere tar ansvar for å forhindre og håndtere mobbing

Det viktigste arbeidet mot mobbing er det arbeidet som skjer lokalt. Å forhindre mobbing er et lokalt ansvar og krever lokal handling. Vi vil bistå det lokale arbeidet mot mobbing, og oppfordrer alle landets kommuner til å styrke sin innsats.

Vi forplikter oss til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge.

Dyktige elever
Alle elevene på ungdomstrinnet stilte seg deretter opp og sangen «Stopp! - Ikke mobb!» på en imponerende måte. Det var tydelig å se at elevene er vant til å opptre i forsamlinger og er trygge på scenen.

Viktig å bry seg
Ordfører Arnt Frode Jensen oppfordret deretter alle til å ta tak i dem som havnet utenfor og oppfordret alle til bry seg om hverandre. Han sa også at siden kommunen nå var i budsjettmodus så ville han i forbindelse med budsjettbehandlingen foreslå å sette av 20 000 kroner som var øremerket til arbeid med dette viktige temaet.

Mobbemanifestet ble deretter underskrevet og kvelden fortsatte med flott underholdning av skolens dyktige elever.

Dette er andre gangen kommunen signerer et slikt manifest, men den viktigste kampen mot mobbing er selvsagt hvordan hver enkelt av oss opptrer i samspill med andre mennesker og at vi tør å si fra når vi ser at noen blir mobbet.

Manifest mot mobbing
Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø og en serie manifester og tiltaksplaner som skal forhindre mobbing blant barn og unge i Norge. Dokumentene er underskrevet av representanter for regjeringen, KS (tidligere Kommunenes sentralforbund), Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen. De uttrykker støtte til og konkrete planer for arbeid for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestenging.

Det første Manifest mot mobbing gjaldt for perioden 2002–2004, og ble signert 23. september 2002 av daværende statsminister Kjell Magne Bondevik, daværende utdanningsminister Kristin Clemet med flere.
Kilde: Wikipedia