Sier opp avtalen med sykehuset

1_formannskap_kvinnerepresentasjon
Herøy formannskap vedtok tirsdag enstemmig å si opp avtalen om drift av Herøygutten og avvikle driften av legeskyssbåten. Samtidig slutter kommunen seg til et forslag om kostnadsdeling med andre kommuner i forbindelse med drift av nye båter.
Rådmannen fikk i formannskapsmøtet fullmakt til å ta opp 600.000 kroner i lån for å dekke utgifter til reparasjon av legeskyssbåten "Herøygutten" og si opp avtalen med Helgelandssykehuset og avvikle driften av legeskyssbåten.   Rådmannen og kommunalleder1 Siv Nilssen orienterte formannskapet tirsdag om tilstanden for "Herøygutten".     Rådmann Roy Skogsholm frykter at det i tida framover vil påløpe flere store reparasjoner.   Han mener også at den uavklarte situasjonen om de nye ambulansebåtene borger for at kommunen bør si opp leieavtalen i nært samarbeid med Helgelandssykehuset.   Arbeiderpartiet fikk inn to nye punkter som ble vedtatt som punkt 3 og 4:   Vedtaket: 1. Rådmann gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 600.000 for å dekke utgifter til reparasjon av m/s Herøygutten. 2. Rådmann gis fullmakt til å si opp avtalen med Helgelandssykehuset og avvikle driften av Herøygutten. 3. Det forutsettes at ansatte på Herøygutten blir tilbudt jobbb på de nye ambulansebåtene når de settes i drift. 4. Utgiften ved låneopptaket innarbeides i leieavtalen med Helgelandssykehuset.   Se for øvrig neste sak om ambulansebåt-tjenesten som også ble behandlinet i samme møte. (saka legges ut senere i dag torsdag)

 

Denne saksframstillingen fulgte saka:

 

Bakgrunn:

M/S Herøygutten har vært på periodisk kontroll(5 års klassing), og i den forbindelse oppdaget skipskontrollen slitasje/mangler som vi måtte utbedres før båten kunne settes i drift. Skipskontrollen tilbakeholdt båten da de anså den som usjødyktig.

Kostnadene for kontrollen/utbedringene blir betydelig mer enn budsjettert.

 

Saksutredning:

Herøygutten er 25 år og det oppdages stadig nye slitasjer/mangler fordi vi har i løpet av de siste årene har vært tilbakeholden med utbedringer pga den uavklarte situasjonen med nye ambulansebåter. Vi har prioritert å ta de helt nødvendige og pålagte kontroller fra skipskontrollen for at båten skal være sjødyktig og ha de nødvendige sertifikater.

 

Helgelandssykehuset leier båt av Herøy kommune for å ivareta ambulansebåttjenesten for Herøy og Dønna kommune. Når Herøygutten er ute av drift må kommunen leie inn reservebåt for å oppfylle leieavtalen sånn at distriktet ikke er uten ambulansebåt.

 

I april i år hadde vi en større utgift da Herøygutten fikk motortrøbbel. Båten måtte på verksted og vi måtte blant annet skifte alle injektorene med unntak av en. Reparasjonskostnadene ble på 73000 u/moms. Forsikringsselskapet dekket kr 30000,- av utgiftene.

I tillegg måtte båten ha ny sjøvannspumpen, og på grunn av ”askeskyene” tok det mange dager å få tilsendt ny pumpe. Det ble nødvendig å leie inn reservebåt da det ikke var mulig for ambulansetjenesten å benytte fly eller helikopter.

 

Herøygutten var pålagt 5 års klassing i mai måned ettersom sertifikatene går ut i det tidsrommet. Det var innhentet tilbud på arbeidene som skulle utføres i forbindelse med kontrollen. Prisen var totalt på kr 110.000 inkludert skifte/utbedring av varmeanlegget/radiatorene. Slipoppholdet var beregnet til en uke, og det var inngått avtale om leie av reservebåt i den perioden.

 

Etter hvert som akslinger og ror ble demontert viste det seg at det var flere skader/feil som måtte repareres, vann i "rortank", slitte propellhoder og de-laminering på skrog.

Det resulterer i økt kostnader og økt utgifter til reservebåt. Slipoppholdet ble 4 uker istedenfor en uke.

Vi har pr dags dato ikke oversikt over totale kostnader, men vi har fått oppgitt av plastarbeidet på skroget utgjør alene ca kr 190.000,-

 

Reservebåt fra 3.5 til 27.5 utgjør ca                 kr 240.000,-

Utgifter til planlagt kontroll/arbeid                    kr 110.000,-

Utgifter til plastarbeid skrog                             kr 190.000,-

Utgifter andre feil/mangler                                kr   60.000,-

Totale utgifter utgjør     ca                                kr 600.000,-

 

I budsjettett er det avsatt kr 152.000,- til maskinkostnader og utstyr og kr 83.000,- til reservebåt.

 

Vi har vært i kontakt med forsikringsselskapet og de antar at noe kan dekkes av forsikringen. Saken er oversendt forsikringsselskapet.

 

I løpet av de siste årene har det vært store kostnader på båten på grunn av mangler/slitasjer. Det kan derfor ikke utelukkes at det vil bli betydelige kostnader også i årene fremover med tanke på båtens alder. Båten er pålagt årlige kontroller av sjøfartsdirektoratet for å beholde sertifikatene. Hvert femte år er det utvidet kontroll. Dersom det oppdages feil/mangler på disse kontrollene må de utbedres før båten kan settes i drift, og ettersom Helgelandssykehuset leier denne tjeneste av Herøy kommune er det vårt ansvar at ambulansebåttjenesten til enhver tid er operativ.

 

Vurdering:

Selv om vi ikke har en endelig oversikt over kostnadene/utbedringene vil det bli utgifter som ikke kan dekkes innenfor driftskostnadene til Herøygutten. Det må derfor tas opp lån for å få dekket utgiftene som ikke kan dekkes innenfor driften.

 

Det er en stor økonomisk risiko å drifte Herøygutten på grunn av de uforutsette kostnadene som vil komme i årene fremover, og den uavklarte situasjon om de nye ambulansebåtene. Derfor ønsker kommunen å si opp leieavtalen i nært samarbeid med Helgelandssykehuset.

 

Rådmann gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 600.000 for å dekke utgifter til reparasjon av Herøygutten, og fullmakt til å si opp avtalen med Helgelandssykehuset og avvikle driften av Herøygutten.

1_formannskap_kvinnerepresentasjon
Herøy formannskap representert ved fra venstre Britt Anne Karlsen, Laila Furu Vold, Ellinor Zahl og varaordfører Elbjørg Larsen - alle fra Arbeiderpartiet.
Heroeygutten_01
Legeskyssbåten "Herøygutten".

Annonser