På grunn av hastverk med å få lagt fram forslag til ny bru over Herøysundet i handlingsprogrammet som skal vedtas i fylkestinget i april ble i dag hasteparagrafen brukt for å få ferdig et vedtak fra kommunen om ny bru.

Formannskapet gjorde følgende vedtak i saken: 1. Ny bru over Herøysundet lokaliseres sør for eksisterende bru. Det etterstrebes en så komprimert løsning som mulig for å redusere skadevirkningene på eksisterende bygninger og installasjoner. 2. Brua forutsettes å ha to kjørebaner og separat gang- og sykkelvei 3. Ny bru over Herøysundet skal ha en seilingshøyde på minimum 9 meter. 4. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens § 13.

Det var enstemmighet om pkt. 1 og 2 mens representant Vegar Dalen (FRP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3 "Ny bru bør minimum ha 12 meters seilingshøyde dersom dette er praktisk og økonomisk forsvarlig" Dette forslaget fikk to stemmer.

Akseptabelt med 9 meter
Steinar Furu (AP) mente at en seilingshøyde på 9 meter var akseptabelt og at dette ikke ville skape nevneverdige problemer hverken for fiskerinæringa eller Herøy slip og plastservice.

- Det er bare for store båter å gå andre veien gjennom Vitje, mente Furu. Ordfører Arnt Frode Jensen mente også at en bru med denne seilingshøyden kan aksepteres av de fleste.

Stygt med store fyllinger
Jim Dahl (SP) mente også at båtene klarte seg med en seilingshøyde på 9 meter og at store og ruvende fyllinger for å opprettholde akseptabel stigning på en bru på 12 meter ville virke skjemmende i sentrum.

Ønsker utredet bru på 12 meter
Vegar Dalen (FRP) mente at det måtte etterstrebes å bygge en bru med seilingshøyde på 12 meter dersom dette var praktisk og økonomisk forsvarlig. Oddrun Dahlheim (V) støttet dette forslaget.

Må finne kompromiss
Rådmann Roy Skogsholm framhevet at en nok var nødt til å finne et kompromiss mellom hensynet til de myke trafikantene og andre aktører i denne saken.

- Aller helst skulle brua vært lavere for å ivareta de myke trafikantene. En bru med høyere seilingshøye vil nok fordyre prosjektet vesentlig, og vil derfor bli vanskeligere å få realisert, mente Skogsholm.

Kan være på plass innenfor en 4-års periode
På spørsmål fra Laila Vold om når en kunne forvente at brua kunne bygges svarte ordfører Arnt Frode Jensen at brua først måtte inn i handlingsprorammet i fylkestinget og siden tas med i budsjettene.

- Dersom dette er på plass kan nok brua bli realisert innenfor en 4-års periode, mente Arnt Frode Jensen.

Bakgrunn
Roy Nilssen orienterte formannskapet om saken og kunne fortelle at dette er en sak som har pågått i mange år, men at saken fikk ny fart etter at Statens vegvesen hadde et møte med kommunen i september 2012 der det ble besluttet at de skulle utarbeide to skisser til ny bru med seilingshøyde på henholdsvis 7 og 9 meter. I januar ble det holdt et åpent folkemøte som samlet fullt hus. Det ble orientert om skissene til ny bru og de to alternativene ble presentert. På møtet kom det fram mange ulike meninger og saken ble deretter sendt ut på forhåndshøring.

Delte meninger
Etter at det er gjennomført en forhåndshøring i saken er det kommet inn 8 uttalelser. Torid Braseth, som nok er den privatpersonen som rammes mest av ny bru ønsker at det blir en komprimert løsning slik at inngrepene på eiendommene blir minst mulig. Brasethgården vil uansett gå tapt. Herøy fiskarlag ønsker primært tunnell under Herøysundet og mener at en seilingshøyde på 9 meter er for lavt.

Båter som i dag trafikkerer Herøysundet og skal til Seløy for å levere fisk eller til Herøy slip og plastservice vil få en mye lengre vei enten rundt Nord-Herøy eller Tenna. Herøy slip- og plastservice ønsker å opprette dagens seilingshøyde på 12 meter og mener samtidig at lavere seilingshøyde kan redusere næringsgrunnlaget for bedriften. De foreslår også høyere fyllinger på begge sider slik at brua får høyere seilingshøyde uten at stigningsforholdet forverres.

Marine Harvest, Herøy båtforening og Flostad industrier mener at en seilingshøyde på 9 meter vil være tilstrekkelig. Herøy næringsforening sier i sin uttalelse at de primært vil opprettholde dagens seilingshøyde, men hvis ikke dette er mulig vil de gå for 9 meter.