Samferdsel i formannskapet

afj_og_roy_01
Politikerne i Herøy formannskap hadde tirsdag mange synspunkter på handlingsprogrammet for nye fylkesveier. Hva man bør gjøre med Herøysundbrua var et av punktene de var mest uenige om.
Det er vel ingen uenighet om at Herøysundbrua er utgått på dato og ikke tilfredsstiller verken dagens trafikkmønster eller de store kjøretøy som er kommet siden brua ble bygget midt på 1960-tallet.
 
Store trailere på vei til ferjeleiet på Flosta er en stadig trussel for barns sikkerhet, ikke minst etter at skolene er slått sammen til en.
 
Utenom sentrum
Representanten Jan Berglund (SV) tok til orde for at trafikken bør legges utenom sentrum.
 
- Nå er alle elevene flyttet til Sør-Herøy og vi har tatt skoleskyssen fra dem og har økt faren på skoleveien, sa Berglund blant annet.
 
Bedre infrastruktur Herøy - Dønna
Vegar Dalen (Frp) var enig i at man måtte fokusere på problemene med Herøysundbrua.
 
- Men vi må jobbe for å få på plass en god infrastruktur med god vei mellom Herøy og Dønna, noe som kan føre til en fastlandsforbindelse, sa Dalen blant annet.
 
Han fikk støtte av Elbjørg Larsen (Ap) som ønsket å prioritere veien mellom Dønna og Herøy tidligere.
 
- Vi har en rekke viktige felles funksjoner for våre to kommuner, sa hun og nevnte blant annet lege og politi.
 
Rådmann Roy Skogsholm påpekte det faktum at foreldreutvalget ved skolen har engasjert seg sterkt i denne problematikken og han viste til en alternativ trasé har vært lansert over Fagervika.
 
Behov for ny bru uansett
- Men tungtrafikken utgjør 200 – 300 enheter av den månedlige bilmengden på rundt 1600. Vi vil ha behov for ny bru fordi trafikken vil være så stor, selv om tungtrafikken går over den alternative traséen. 
 
Dermed vil vi ha behov for en ny bru, ikke på grunn av næringsvirksomheten – men på grunn av sikkerhet.
 
Og denne nye brua bør komme innen en tidsperiode på to – tre år. Det er uforsvarlig slik det er nå.
 
Faktisk er framkommeligheten slik at brua i perioder burde vært stengt, sa rådmann Skogsholm blant annet.
 
Mest lønnsomme prosjekt
Han mente også at dersom innløsningen av ferjene blir slik som forutsatt i dag, vil fastlandsforbindelse til Alstahaug bli en av de mest lønnsomme prosjektene i landet.
 
- Men jeg advarer mot å bruke 150 millioner kroner på å bedre veien mot Dønna, i stedet for 200 millioner kroner på fastlandsforbindelsen. Vi må se ting i sammenheng, ellers kan vi prioritere oss bort, sa rådmann Skogsholm.
 
Dette mente også Ellinor Zahl Johansen (Ap) som advarte mot å trekke inn for mange prosjekter.
 
- Da kan vi fort bli satt på vent, uttalte Johansen.
 
Fastlandsforbindelsen
Ordfører Arnt Frode Jensen mente at når Toven-tunnelen nå er kommet inn i systemet, bør kreftene settes inn på å bringe fastlandsforbindelsen på dagsorden.
 
- Når vi har fått fastlandsforbindelsen vil det meste av trafikken forsvinne inn i et hull på Nord-Herøy eller ved Skorpa.
 
Da vil kun lite av trafikken gå over Herøysundbrua, mente ordfører Jensen. Han advarte også mot å trekke inn for mange prosjekter.
 
- Dette blir en vanskelig kamp mot mange milliardprosjekter i tida framover.
 
Rådmann Roy Skogsholm mente videre at Toven-tunnelen vil ta alle samferdselspengene i regionen fram til 2013 – 2014.
 
Bruke realisme
- Vi må ha en viss realisme i å tenke vor mye penger vi kan hente til Helgeland etter dette.
 
Hvis vi får 200 millioner kroner, må vi tenke nøye gjennom hva vi bruker disse pengene til, sa Skogsholm som også mente at det bør komme en ny vei til Dønna på østsiden av Åkvikfjellet.
 
- Jeg tror ikke det er muligheter til å hente 150 millioner kroner til ny vei mellom Dønna og Herøy, men jeg tror det er muligheter for å hente 200 millioner kroner til fastlandsforbindelsen, sa rådmannen.
 
Han la til at det etter fastlandsforbindelsen bare blir personbiltrafikk over Herøysundbrua.
 
Vedtaket:
1. Transportmengden fra Marine Harvests lakseslakteri korrigeres til 5000 VE pr. år fordelt med 4000 VE over Flostad og 1000 VE over Bjørn.
 
2. Trafikktallene for Rv 828 bru Herøy sentrum (Silvalen) korrigeres i.h.t. siste målinger som viser en ÅDT på 1500. Med basis i den store trafikken blandet med myke trafikkanter på en enfelts bru må brua prioriteres som trafikksikkerhetstiltak. Tiltaket må prioriteres i programperioden.
  
3. RV 828 Hestøya-Bjørn har lav bæreevne på skuldrene. Stigningsforhold og svinger i Aakvikskaret hindrer tungtransport i vinterhalvåret.
  
4. RV 828 Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna tilføyes kostnadsoverslaget fra forprosjektet 1136 – 1147 mill. kr. Prosjektet prioriteres i planperioden 2014-2019.
  
5. Trafikktallene for fergesambandet Søvik-Flostad korrigeres til PBE 302 og Sandnessjøen – Dønna til 376
 
6. Riksvei 828 Flostad – Hestøya forsterkes/utbedres i planperioden.
 
Punkt 6 var et forslag fra Herøy Arbeiderparti lagt fram under møtet av ordfører Arnt Frode Jensen..
afj_og_roy_01
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) og rådmann Roy Skogsholm.
jan
Jan Berglund (SV) ønsker å legge trafikken utenom sentrum.
vegar_01
Vegar Dalen (Frp) ville fokusere på bedre infrastruktur mellom Dønna og Herøy.
elbjoerg
Også Elbjørg Larsen (Ap) ønsket å utbedre veien mellom Herøy og Dønna tidligere.
ellinor
Ellionor Zahl Johansen advarte mot å trekke inn for mange prosjekter.

Annonser