Samarbeider om "Økt Bosetting"

neraas_og_kurt
Herøy næringsforening og Kurt Nilsen er invitert inn i "Prosjekt Økt Bosetting" og jobber sammen med prosjektleder Stig Neraas. - Jeg tror det er vesentlig for prosjektet å få gründertanken som næringslivet representerer inn i prosjektet, sier Neraas.
Prosjektgruppen for økt bosetting i Herøy med to representanter fra næringsforeningen har allerede hatt to møter.
 
- Vi tror at variasjon i type arbeidsplasser er viktig for at Herøy skal være attraktiv for hele familier.
 
Dessuten jobber vi for å bedre pendlermulighetene inn til arbeidsplassene i Herøy.
 
Tenker nytt
Vi prøver å tenke nytt og en alternativ transportordning er kanskje noe vi må jobbe mer med, sier Stig Neraas og nestleder i Herøy næringsforening Kurt Arild Nilsen til Herøyfjerdingen.
 
- Vi er på forslags-stadiet, men mener det haster med tre ting, nemlig bedre pendlerruter, hus eller i det minste en midlertidig bolig til et endelig botilbud står klart og sist, men ikke minst, attraktive tomer, sier Neraas og Nilssen.
 
Sammen har gruppen blant annet utarbeidet en plan som skisserer opp en rekke tiltak for at målet om flere innbyggere skal oppnås.
 
Hovedmålet med "Prosjekt Økt Bosetting" har denne ordlyden:
For å oppnå økt bosettting skal det satses på gode trivsels-, arbeids- og botilbud.
 
Delmålet er at Herøy kommune skal arbeide for at flere skal bo i Herøy.
 
Ved årsskiftet var innbyggertallet i Herøy 1618.  Et mål er å nå 1625 til 1. juli i år, et tall som skal øke til 1630 per 1. januar 2011.
 
Prosjektet har et mål om å øke innbyggertallet til 1650 per 1. januar 2013. Det betyr en økning på fem innbyggere hvert år.
  
Og blant tiltakene som prosjektgruppa har lansert nevner vi "internasjonal tilflytting", "økt boligkapasitet", "gode kommunikasjoner", "varierte arbeidsplasser", "Familie og fritid" og "Godt omdømme".
 
Flere barn
Et av tiltakene er også at vi skal få flere barn i Herøy. Her skisserer prosjektgruppen opp økt kvinneandel i produktiv alder som mål, sammen med at fødsler skal vurderes som attraktivt av alle.
 
For å få dette til mener prosjektgruppen at det er viktig å motivere for ansettelser av kvinner ved nytilsettinger og motivere for kvinnelige gründere eller for nyetableringer av såkalte kvinnearbeidsplasser.
 
Det blir også foreslått å markedsføre Herøy kommune som attraktiv for barnefamilier og vurdering av mulige tilskudd.
 
Økt bokapasitet
Under tiltaket "Økt bokapasitet" har prosjektgruppen et mål om at 12 leiligheter skal stå klare innen 1. oktober og innen utgangen av 2011 skal 40 leiligheter være klare.
 
Dette skal skje blant annet gjennom boligselskapet HERBO AS.
 
Gründerånd
Under tiltaket "Varierte arbeidsplasser" finner vi målene om å styrke gründerånden og at gründere fra inn- og utland skal etablere seg i Herøy.
 
Dessuten nevner gruppen at det bør jobbes med å øke stolthetsfølelsen for de bedriftene vi har i Herøy.
 
Godt omdømme
Under tiltaket "Godt omdømme" finner vi målene "Markedsføre Herøy for økt bolyst og næringsmuligheter nasjonalt og internasjonalt". Og et annet mål er merkevarebygging om å kunne leve "Det gode liv" i Herøy.
 
Under sistnevnte mål foreslår gruppen å jobbe for å skape stolthetsfølelse over det å bo i Herøy.
 
Her foreslås det både en positivitetshelg og seminar for hele Herøys befolkning.
 
Dette som her er nevnt er forslag som det skal jobbes videre med.
neraas_og_kurt
Leder for "Prosjekt Økt Bosetting" Stig Neraas (t.v.) samarbeider tett med Herøy næringsforening, her ved nestleder Kurt Arild Nilsen.

Annonser