Ryddet opp i hyttefelt

granaasen_hyttefelt_01
Plan og Teknisk hovedutvalg gjorde tirsdag vedtak som rydder opp i uenighet i Tranåsen hyttefelt på Staulen. En ny reguleringsplan tillater blant annet at det bygges vei for nyttetrafikk. Men det er uenighet om det er riktig å regulere området.
Det er pr i dag i alt 6 bebygde tomter som har sine kloakkutslipp lokalisert til den aktuelle vågen på Staulen, ved  Jakobsens Hagesenter. I tillegg er det 3 tomter som ennå ikke er bebygd.

 
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen sier til Herøyfjerdingen at man nå har fått en reguleringsplan på plass, i stedet for en enkel bebyggelsesplan.
 
- Tidligere var det kun gangstier, mens man nå har gitt tillatelse til å bygge veier til byttebruk, sier Nilssen.
 
 
I vedtaket heter det at veiene kan opparbeides i en bredde av 3, 5 meter slik at de kan brukes for nyttetrafikk/biladkomst til og fra hyttene.

 
Behandles i kommunestyret
Saka skal endelig vedtas i Herøy kommunestyre 15. desember.
 
 
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 30, søkte Stein Hamre Arkitektkontor AS på vegene av Kåre Åsli, ved mail av 16.06.09, om tillatelse til fremming av privat reguleringsplan for Tranåsen hyttefelt på Staulen. Samtidig ble det og fremmet og privat planforslag av samme dato.
 
 
Advokatfirma LEGAL har på vegne av hovedgrunneierne Mona og Odd Tjelta fremmet merknader til planen i form av 2 brev, av hhv. 4.8 og 2.11.2009.
 
 
Sammendrag i brev av 4. august.d.å.:
”Det foreliggende forslag har ingen faglig begrunnelse eller tyngde.
Det bør ikke foretas en regulering av området før kommunens føringer gjennom revidert kommuneplan foreligger. En regulering av en mindre del av området kan skape hindringer for kommunens senere føringer.

 
Det gjelder hva enten det opprinnelige eller det reviderte forslag fremmes. Regulering av området har ikke hastverk. Det foreligger ikke planer om utbygging som trenger regulering og heller intet som må stoppes gjennom en regulering.
Saksbehandlingen er preget av ugrunnet og uhjemlet hastverk.

 
Tillot privat reguleringsplan
Søknaden om reguleringsplan og det private forslaget fra Stein Hamre Arkitektkontor AS ble lagt fram for hovedutvalget til behandling samtidig, og i møte den 30.6.09, under sak 29/09 ble det fattet følgende vedtak:
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 første og andre ledd tillater Hovedutvalget for kommunalteknikk og Miljø (Det Faste Utvalget for Plansaker - DFUP) at forslagstiller Stein Hamre Arkitektkontor AS, på vegne av Kåre Åsli kan utarbeide privat forslag til reguleringsplan for ”Tranåsen hyttefelt”.  DFUP tillater at planforslag fremmes.

 
Helt i sluttfasen av den administrative prosessen angående denne saken ble det gjort endringer i planforslaget før den politiske 1.gangsbehandlingen. Dette hadde det sin bakgrunn i at lederen i hovedutvalget ønsket at forslagsstiller skulle legge inn det antall tomter som i sin tid var godkjent av landbruksmyndighetene innafor dette planområdet.
 
 
Imot nye tomter
Dette innebar at planen ble utvidet 2 nye tilleggstomter H13 og H14, som omtrentlig ble lokalisert til de stedene hvor de var lokalisert i tidligere grunneiers skisseforlag. At feltet er blitt tilført disse 2 nye tomtene er det noen som har motforestillinger til, også hovedgrunneier Mona og Odd Tjelta.
 
 
En av hytteeierne er derimot positiv til fortettingen, men mener at lokaliseringen av bl.a. tomt nr. H14 bør endres; flyttes til østsiden av tomt nr. H7 med grense inntil denne.
 
 
Eier av tomtene H5 og H6 har derimot, via advokat, sterkt motsatt seg den nye tomtas (H14) lokalisering. Hovedgrunneier har på forespørsel fra Herøy kommune ikke villet ta stilling til forslaget om de 2 nye tomtene og lokaliseringen av disse.
 
 
Vedtak i saken: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR TRANÅSEN HYTTEFELT -  2. GANGS BEHANDLING
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1 godkjenner Herøy kommunestyre reguleringsplan for Tranåsen hyttefelt slik den framgår av tegning nr. 200918 (504-58), datert 24.6.09/ 29.6.09, sist revidert 5.11.09. Videre godkjennes tilhørende reguleringsbestemmelser datert 24.6.09/29.6.09, med følgende tilføyelser/revisjoner:
 
 
§ 2 – byggeområde, pkt. b endres fra ”naust” til ” naustområde N1, N2, N3”.
Første linje i 2. avsnitt endres til følgende:
”Bebygd areal pr. naust skal ikke overstige T-BRA = 35 m2”
Siste linje (avsnitt 3) utgår.
 
 
§ 4 – fellesområder, tilføyelse i 3. avsnitt
Vegene kan opparbeides i en bredde av 3,5 m slik at de kan brukes for nyttetrafikk/biladkomst til og fra hyttene.
granaasen_hyttefelt_01
Tranåsen hyttefelt på Staulen

Annonser