Rydder opp i reklameavtaler

heroeyhallen1_01
Det er mange uavklarte forhold omkring reklameskiltene som henger i Herøyhallen. Herøy formannskap skal tirsdag morgen gjøre vedtak som skal ordne opp i dette.
Da Herøyhallen ble satt i drift i 1999, ble næringslivet i kommunen invitert til å støtte arbeidet med etableringen av hallen gjennom sponsoravtaler.  Avtalene besto av tilgang til treningstid i hallen, samt plassering av logoskilt i hallen for sponsorene.    Den gang besto sponsorene av en stor aktør, Atlantis Group, som skulle betale 200 000 per år i 10 år, og en del små sponsorer som hadde samlede kontrakter på rundt 100 000, som hadde varierende avtalelengde.    Marine Harvest Den største sponsoren er blitt oppkjøpt, og er dag Marine Harvest.  Denne kontrakten gikk ut i 2009, og Marine Harvest har gjort det klart at det ikke vil komme på tale med noen ny sponsorkontrakt i en slik størrelsesorden.  Det er også en del av de mindre sponsorene som er falt fra.   Avtaleteksten og formen  på avtaleteksten er i utakt med dagens behov og dagens sponsormarked.  Det er ingen av sponsorene som i dag har kontrakt med kommunen som er interessert i treningstider i Hallen.    De ”kjøper en vare” som de ikke har bruk for.  Det er heller ikke ryddet opp i skiltmassen i Herøyhallen, og mange sponsorene som ikke lenger betaler har skilt hengende.    Ulik pris for samme "vare" Det er heller ikke avklart hvilke beløp som gjelder i avtalene, dette skjer gjennom forhandling.  Vi har derfor endt opp med at ulike sponsorer betaler ulik pris for samme ”vare”.   Dette skriver saksbehandler Geir Berglund i saka som havner på bordet til formannskapet tirsdag morgen.   Han har utarbeidet forslag til ny avtale:   Forslag til avtale
 
A V T A L E
  Av____________   mellom HERØY KOMMUNE 8850 Herøy   og _______________________   OM REKLAMEPLASS I  "HERØYHALLEN"
  1.  FORMÅL
Formålet med denne avtale er å bidra Herøy kommune med drift av                 Herøyhallen, samt at firma _________________får anledning til å       profilere seg i.h.t denne avtale.   2.  AVTALENS SAMARBEIDSPARTNERE.    Herøy kommune og  __________________________    har inngått følgende avtale:   3.  AVTALENS OMFANG.          Avtalen omfatter to forskjellige skiltstørrelser, 1 m x 2 m og 1m x 4m i         "Herøyhallen" for reklame i en periode på _______      år, med mulighet for       forlengelse etter avtale mellom partene.       Prisen for skilt 1m x 2m er satt til minimum kr. 2.500,- pr. år, og for skilt 1m x 4m        minimum kr. 5.000,-      Innbetalingen skjer en gang i året.       Første innbetaling skjer umiddelbart etter avtalens inngåelse.   4.  RETTIGHETER OG PLIKTER.   4.1    Firma  ____________________________  har rett til reklameplass i hallen på anvist       sted. Herøy kommune har reklamerettigheter på all øvrig plass i Herøyhallen.       Sponsorenes reklameplass skal tilpasses hallens faste       installasjoner.         Bedriftene bekoster selv reklameskiltene og evt. skifte/ forandring av logoen.  Det        skal tilstrebes en enhetlig bruk av materiale på reklameskiltene. Leverandør av       reklameskiltene skal i samarbeid  med halleier forestå montering av       reklameskiltene.   5.  KOMPENSASJON.  Som kompensasjon for avtalens pkt. 4.1 betales det til Herøy kommune etter avtale med den enkelte bedrift årlig kr:_______  (sett inn skiltstørrelse)             Innbetaling skjer en gang i året. Første innbetaling skjer umiddelbart etter avtalens inngåelse.   6. Ikrafttreden, varighet og oppsigelse:       Avtalen er bindende og trer i kraft så snart den er underskrevet. Ingen av partene               kan si opp avtalen i avtaleperioden. De bedrifter som nå tegner avtale, vil få      førsterett til å reforhandle ny avtale.
  7.  MEKLING OG VOLDGIFT.         Tvister som måtte oppstå i anledning inngåelse og gjennomføring av denne avtale                skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet i                                  avtaletolkningen skal tvister avgjøres ved voldgift.  
8.  SIGNATURER.          Denne avtale er i sin helhet godkjent av begge parter, og avtalen er utferdiget i      to - 2 - orginaler signert av begge parter, hvorav partene beholder en hver.  
heroeyhallen1_01
Det er ikke ryddet opp i skiltmassen i Herøyhallen, og mange sponsorer som ikke lenger betaler har skilt hengende.

Annonser