Formålet med turskiltprosjektet er gjennom informasjon, skilting og merking å bidra til økt og trygg friluftferdsel der folk bor og oppholder seg. 

Hvem kan søke?

  1. Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv.) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
  2. Interkommunale friluftsråd.
  3. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) eller et interkommunalt friluftsråd (kategori 2).

Hva kan støttes?
Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med www.Merkehåndboka.no

Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad. Søker avgjør om turrutene skal graderes.

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer løyper og stier som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell, utbedring av selve turruta eller til markedsføring.

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Gå til søknadsskjema