Reguleringsplan Stensvold

kart_stensvold
Planutvalget har vedtatt å legge ut forslag til reguleringplan for eiendommen Stensvold på Tenna til høring. Det er her Arne Thoresen planlegger å starte campingplass. Se planforslaget her.
PLANSAKER

Offentlig ettersyn - pbl §27-1

Planutvalget har i sak nr 05/08, i møte den 26.02 vedtatt å legge ut følgende planforslag til offentlig ettersyn:

 

Forslag til reguleringsplan for del av eiendommen gnr. 3/11 – Stensvold på Tenna.

 

Planforslaget legger ut areal til bla. etablering av campingplass for langtidsplassering av campingvogner, samt areal til sommercamping og areal til 2 hyttefelt.

 

For øvrig legges det opp til stadfesting av eksisterende arealbruk.

 

Evt. uttalelser/merknader sendes Herøy kommune, Plan og utvikling, 8850 Herøy, innen 30.april 2008.
 
Reguleringsbestemmelser

§ 1  FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og tilhørende reguleringsbestemmelser er:

  1. Å legge til rette for fritidsbebyggelse og et variert ferie- og fritidstilbud, i et bygningsmiljø av høy kvalitet.
  2. Å gi grunnlag for en utbygging som tar hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter.


§ 2  GENERELT
Planområdet inndeles i 5 felt (3 byggeområder og 2 spesialområder):

Felt A  Hytteområde I Felt B  Hytteområde II Felt C  Naustområde Felt D  Campingplass Felt E  Område for kombinert bruk; landbruk - campingplass


Arealet reguleres til:

Byggeområder: Boliger Fritidsbebyggelse Naustområde

Landbruk: Dyrket mark, dyrkbar mark, beiteområder, gårdsbebyggelse 

Spesialområder:  Campingplass, sanitærbygg, campingvogner, bobiler, telt                             Privat småbåtanlegg (sjø)                             Fellesareal avkjørsel                             Fellesareal parkering                             Fellesareal friområde


§ 3  BYGGEOMRÅDER Fellesbestemmelser.

Farger Hytter, spikertelt og sjøhus skal ha en fargesetting i samsvar øvrig bebyggelse i området og i tråd med lokal kystkultur/kystmiljø og naturlige omgivelser. Detaljer vedrørende fargesetting bestemmes i bebyggelsesplan. 

Rekkefølge av tiltak: Før utbygging av feltene A, B og C skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan.

Fundamenter: Det tillates ikke oppført synlige pillarer/søyler/blokker under hus, plattinger eller vogner. Hytter oppføres på ringmur, eventuelt på søylekonstruksjoner med ”utfylt” kledning (helst mur) mellom søylene.

Treverkrekkverk: Eksponert trerekkverk skal begrenses. Der det er behov for trerekkverk skal minst en halvpart dekkes med beplantning; klatreplanter eller busker. Største tillatte høyde over planert terreng er 1,0 m.

Levegger: Tillates oppført med samlet lengde inntil 6 m. Største tillatte høyde over planert terreng er 1,8 m.

Plattinger: Tillates oppført med areal inntil 20 m2. Plattingen kan ha en høyde over planert terreng på inntil 0,5 m tas i bruk før utslippstillatelse foreligger.

Utslipp: Utslipp for byggeområdene må løses i hht. forurensingslovens bestemmelser – jfr. pbl § 66-2.

Utnyttelse og byggehøyder: Felt A og B; høyeste tillatte utnyttelse er 15 % BYA. For nausttomter i felt A er høyeste tillatte utnyttelse 60 % BYA.  Høyeste tillatte rafthøyden er på 3,0 m. Felt C; høyeste tillatte utnyttelse er 40 % BYA. Høyeste tillatte raftehøyde er 5,5 m. for C1 og C2 og 3,0 m for C3. I felt C3 skal det avsettes en passasje med en bredde på 15-20 m langs vannledningstraseen. Denne passasjen skal også fungere som flyttlei for rein. Detaljer avklares i bebyggelsesplanen for området.

Felt A og B Hyttene skal ha saltak og trepanel. Takvinkel skal være mellom 30o og 35o. Største tillatte bruksareal pr. hytte er 100 m2. Uthus tillates oppført med bruksareal inntil 20 m2. Uthus skal tilpasses hovedbygning i form, farge- og materialbruk.

Det er tillatt en begrenset inngjerding av eiendommene. Inngjerding skal ikke plasseres mellom bebyggelse og sjø. Det er forbud mot flaggstenger.

I felt A kan det legges ut felles kai-/flytekai anlegg som vist på plankart. Kai-/flytekai anlegget vil være felles for felt A og felt B. Det kan også bygges naust på inntil 20 m2 i fellesbebyggelse og med en rafthøyde på inntil 2,2 m. Takvinkel skal være mellom 30o og 35o.  Naustene forbeholdes felt A.

Felt C Naustområdet består av 3 atskilte områder. Sjøhusene skal ha saltak og stående trepanel. Takvinkel skal være mellom 30o og 35o. I område  C1 og C2 er største tillatte bruksareal pr sjøhus 150 m2 . I område C3 er største tillatte bruksareal pr sjøhus 60 m2. I område C3 skal bebyggelse ikke plasseres i trase for vannledning og det skal avsettes en passasje for flyttlei  for rein.

§ 4  SPESIALOMRÅDER Fellesbestemmelser

Strandsone i felt A og B avsettes som friområde. Bredde på området bestemmes i bebyggelsesplan. Fritidsbebyggelse skal plassers minimum 25 m fra sjøen.

Før felt D tas i bruk skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for campingplass.

Rekkefølgen av tiltak: Regulerte fellesarealer skal være ferdig opparbeidet når bebyggelsen tas i bruk.

Utforming av fellesarealer: Overflater i gangdrag, oppholdsarealer, avkjørsler, parkeringsplasser, lekeplasser og eventuell balløkke gruslegges.

Dersom drift av campingplassen opphører går arealet over til landbruksformål etter 5 år.

Felt A og C.

I områder for private småbåtanlegg kan det bygges kai og legges ut flytebrygger. Størrelse og plassering avklares i bebyggelsesplan.

Felt D.

Beplantning/grøntarealer: Mot nordvest og sørøst på campingplassen plantes en lav tre-/buskrekke som avskjerming mot bebyggelsen.

I trase for høyspentkabel er det ikke tillatt å oppføre faste og permanente konstruksjoner. Campingvogner, spikertelt og terrasser/plattinger som enkelt lar seg fjerne kan plasseres i traseen. 

Sanitærbygg: Det kan oppføres sanitærbygg, fellesstue og eventuelle overnattingsrom. Utslipp fra sanitærbygget må løses i hht. forurensingslovens bestemmelser – jfr. pbl § 66-2. Høyeste tillatte raftehøyde er 3,5 m. Takvinkel skal være mellom 30o og 35o.

Andre bygg/installasjoner: Det tillates oppført grillhytte og  leke- og aktivitetsutstyr.

Område for  permanent plasserte campingvogner: Valg av avløpsløsning fra den enkelt vognplass bestemmes i bebyggelsesplan.

Campingvogners høydeplassering er maks. 0,30 m målt fra overkant innvendig golv til planert terreng. Campingvogner må forankres til grunnen på en forsvarlig måte

Fortelt/spikertelt tillates oppført med en bredde på maksimalt 3,5 m ut fra campingvogna og en maksimal lengde på 6,0 m, dog aldri lengre enn campingvogna.

Fortelt/spikertelt kan ikke oppføres høyere enn vogna. Det tillates ikke takoverbygg over vogna.

Det kan bygges terrasse/platting på inntil 15 m2. Det tillates ikke levegger rundt terrasse.

Minste avstand mellom vogner og/eller bobiler er 3 m. Dersom en gruppe av campingvogner og/eller bobiler er på 1000 m2 eller mer må gruppen ha en avstrand på minst 6 m fra en annen gruppe. Minste avstand mellom rekkverk/plattinger er 3 m.

Område for kortidsplasserte campingvogner og bobiler: Det tillates ikke oppført spikertelt, plattinger, levegger, rekkeverk el. Minste avstand mellom vogner og/eller bobiler er 3 m. Dersom en gruppe av campingvogner og/eller bobiler er på 1000 m2 eller mer må gruppen ha en avstrand på minst 6 m fra en annen gruppe.

Område for telt: Telt skal plasseres på merkede plasser.


Felt E – Kombinasjonsområde landbruk – campingplass.

Jordbruksarealer som kan brukes som reserveareal for campingplass i perioden 1.juli til 31.august dersom felt D er oppfylt. Samme bestemmelser som for felt D – område for kortidsplasserte campingvogner og bobiler.§ 6  LANDBRUK

Innenfor dette området kan det oppføres bygg og anlegg som har naturlig tilknytning til landbruksnæring.

Rådmannen
kart_stensvold
Klikk på kartet for å forstørre det.
stensvold_tittelfelt
Tegnforklaring til kartet. Klikk på bildet for å forstørre det.

Annonser