Reguleringsplan Stensvold Tenna er godkjent

arne_camping_01
Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre i møte den10.03.09 under sak nr.14/09 har godkjent ovenfornevnte reguleringsplan. J.fr. i denne anledning fylkesmannen brev av 2.04.09 hvor innsigelse trekkes.
HERØY KOMMUNE - EGENGODKJENT REGULERINGSPLAN FOR ”DEL AV EIENDOMMEN GNR. 3/11 – STENVOLD PÅ TENNA.

Melding om planvedtak – plan og bygningslovens § 27–2.

Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre i møte den10.03.09 under sak nr.14/09 har godkjent ovenfornevnte reguleringsplan. J.fr. i denne anledning fylkesmannen brev av 2.04.09 hvor innsigelse trekkes. Planen omfatter i tillegg også følgende tidligere fradelte og bebygde boligtomter: Gnr. 3/25, 3/39, 3/60, 3/70, 3/84 og 3/136

Med henvisning til plan- og bygningslovens §§ 15 og 27 – 3, kan kommunestyrets vedtak påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.

Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 32 nr. 1 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. Den samme frist gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 42.

Rådmannen.
arne_camping_01
Herøy kommunestyre har godkjent reguleringsplanen for Stensvold på Tenna, hvor Arne Thoresen skal starte campingplass.

Annonser