Reguleringsendring Bukkholmen fiskerihavn

bukkholmen_02
Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i Plan og teknisk hovedutvalg under sak 43/09 latt utarbeide forslag til endring av reguleringsplan for Bukkholmen fiskerihavn.

Formålet med planendringen er å legge til rette for etablering av forlager for oppdrettsnæringen.
 
Planen med øvrige dokumenter kan sees på Rådhuset i Herøy, eller fås tilsendt pr. e-post.
 
Merknader eller spørsmål til forslaget rettes til Herøy kommune v/Jonny Iversen,
tlf. 75 06 81 04.
 
Eventuelle merknader må være kommunen i hende senest 12.juli d.å.
 
Herøy, den 25.mai 2010
Rådmannen
bukkholmen_02
Bukkholmen fiskerihavn på Seløy.

Annonser