Reagerer på kuttforslag i hurtigbåtrute

Kutt i hurtigbåtrute_Elbjørg

Ordfører Elbjørg Larsen reagerer kraftig på at hurtigbåtrute til Sandvær forslås avviklet på lørdager. Hun reagerer også på at kommunen ikke har fått svar på forslag om å etablere et lokalt samarbeidsorgan mellom fylkeskommunen og berørte kommuner.

Fylkestinget skal ta stilling til kuttforslagene i Fylkestinget som avvikles i Mo i Rana i neste uke.

I saksframlegget (beslutningsdokumentet) når det gjelder Herøyruta for hurtigbåt foreslås det at lørdagstilbudet avvikles i vinterruta, og at fartøyet starter på Vega søndager kl. 15:50. Rutilpasningene foreslås gjennomført i forbindelse med driftsanbud med oppstart høsten 2020. Hvis dette blir vedtatt betyr det at fastboende i Sandvær blir uten forbindelse fra fredag kveld til søndag kveld i vinterhalvåret.

Dette reagerer naturlig nok leder i Sandvær grendelag Ann Karin Sæther kraftig på.

- Jeg synes det er helt forferdelig at det kuttes båtforbindelse i to døgn. Vi har jo ikke noe annet tilbud hos oss. Mange av oss har jo båter, men det er jo været som avgjør om det er mulig å komme seg til og fra. For oss som bor her er det derfor verst at det kuttes om vinteren. Det virker derfor som om de ønsker å få folk bort fortest mulig. Om sommeren kjøres det båter flere ganger om dagen, så det virker som det bare er turistene som er noe verdt, sier Sæther.

Hun mener dette er uholdbart og føler at de rundt 20 fastboende på Sandvær ikke er verdt noen ting.

I tillegg til foreslått kutt i hurtigbåttilbudet står det også følgende i beslutningsdokumentet:
I tillegg til konkrete kuttforslag, arbeides det med andre kostnadsreduserende tiltak. Dette kan være redusert åpningstid, endret liggested, endring fra fast anløp til anløp på signal eller andre mindre tilpasninger som resulterer i reduserte kostnader uten vesentlig reduksjon i tilbudet.

Ordfører Elbjørg Larsen reagerer kraftig på disse kuttforslagene.

- For det første er det uakseptabelt at det blir fjernet tur til Sandvær på lørdager i vinterhalvåret. Dette er eneste offentlige kommunikasjon til øysamfunnet.

- For det andre har ikke Herøy fått tilbakemelding på forslaget om at det etableres et lokalt samarbeidsorgan mellom fylkeskommunen og berørte kommuner med mandat til å fastsette lokale buss- og hurtigbåtruter innenfor rammer gitt av fylkeskommunen. Om nødvendig kan dette fremsettes som en forsøksordning. Det synes vi er synd. Vi har framholdt dette som en gunstig løsning og kan gi bedre løsninger for oss som kjenner forholdene lokalt, sier ordfører Elbjørg Larsen.

I tillegg reagerer Larsen på at det signaliseres ytterligere kutt som resulterer i reduserte kostnader uten vesentlig reduksjon i tilbudet.

Fra Herøy forventer vi å vi være part i saken allerede fra start når det gjelder forhold som griper inn i ruteproduksjon i kommunen, og spesielt det som berører MOWI, sier Larsen.

Her er Herøy sitt høringssvar:

  1. Herøy kommune har økt bosetting og næringsutvikling som sine hovedsatsingsområder nedfelt i gjeldende kommuneplan. God offentlig kommunikasjon er en av de grunnleggende forutsetningene for en slik utvikling. De foreslåtte kutt i buss- og hurtigbåtrutene støtter ikke opp under dette. Kuttforslagene vil generelt gi et dårligere tilbud til befolkningen, næringslivet og arbeidspendlere. Kuttforslagene rammer særlig de som er helt avhengig av buss og hurtigbåt; eldre, utføre, ungdom og befolkning og næringsliv i utkantstrøk. Herøy kommune motsetter seg derfor de foreslåtte kutt i hurtigbåtrute 18-172 og bussrute 18-174.
     
  2. Det tilsendte underlaget for høringen er mangelfullt. Det fremkommer ikke hvilke forhold som er vektlagt i kuttforslaget. Det er heller ikke et materiale som gir grunnlag for sammenligning med ruter som ikke er foreslått avviklet. Vi vil likevel framheve at Sandvær kun har hurtigbåten som offentlig kommunikasjonsmiddel. Derfor er det ikke akseptabelt å kutte et tilbud som allerede er marginalt. Å fjerne lørdagsruten betyr at Sandvær ikke har kommunikasjon med omverden denne ukedagen.

    Herøy kommune går inn for at det etableres et lokalt samarbeidsorgan mellom fylkeskommunen og berørte kommuner med mandat til å fastsette lokale buss- og hurtigbåtruter innenfor rammer gitt av fylkeskommunen. Om nødvendig kan dette fremsettes som en forsøksordning.

 

Kutt i hurtigbåtrute_Elbjørg
Ordfører Elbjørg Larsen reagerer kraftig på de foreslåtte kuttene i hurtigbåtrute for Sandvær. Her er hun på Flostad når hurtigbåten kommer inn til kai.
Sandvær kai
Sandvær kai. (Foto: Ann Karin Sæther)
Sandvær_skilt

Annonser