I brevet som senere ble fjernet stod det blant annet at Fylkesrådet vurderer anbud uten alderskrav til Dønna- og Herøy-fergene, og uten krav om elektrifisering. 

Mindre kapasitet
I dokumentet til Fylkesrådet blir det forelått at Dønna-sambandet får to ferger med plass til 80 personbilenheter (PBE), mens Herøy-sambandet skal få ei med 80 og ei med 60 PBE. Dette til tross for at Herøy-sambandet har betydelig større trafikk enn Dønna-sambandet, og har gitt signaler om at det må en tredje ferge på plass. Dette samsvarer heller ikke med signalene sendt til kommunene der det har blitt signalisert ferger med henholdsvis 70 og 100 PBE. Reduksjonen blir begrunnet med innseilingsforholdene på Austbø og «kaienes beskaffenhet».

- For å imøtekomme eventuelle kapasitetsproblemer i sambandet Flostad-Søvik må frekvensen på avganger økes, stod det i dokumentet som senere ble fjernet. For å bøte på dette skulle det legges til rette en økning fra 16 til 18 rundturer.

Trykk her for å se debatten i kommunestyret 19. mars.

Her er brevet som ble sendt til fylkeskommunen av nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen på vegne av kommunen og næringslivet:

------

Herøys reaksjon på anbudsutlysning til nytt fergeanbud Flostad-Søvik 2027-2037
Herøy kommune og et samlet næringsliv ønsker å meddele sin dypeste bekymring og frustrasjon rundt de nye rammene for fergeanbud av fergesambandet Søvik-Herøy-Brasøy, med bakgrunn i et saksdokument som ble lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside onsdag 28. februar.

Vi synes det er uforståelig at fylket åpenbart ikke har evnet å ta innover seg den videre utviklingen som vil komme i havbruksnæringen generelt og i vår kommune spesielt.

Herøy kommune har et sterkt og stort næringsliv som er helt avhengig av en sikker og god transport over til fastlandet. Vårt største selskap, Mowi, er storforbruker av ferger for å få laksen ut til sine kunder, og har alene et transportbehov på 80-90 000 tonn laks. Alle selskapene som driver lakseoppdrett i vår kommune, forventer ytterligere vekst.

Vi ønsker å vise til Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag som er sendt ut på høring, her tilbys en vekst på inntil 6 % gjennom trafikklyssystemet som sikrer vekst på miljøets premisser. Veksten i oppdrettsnæringen har de siste 10 årene økt i eksportverdi på mellom 150 og 200 %. Det legges opp til en økning av produksjonen jf. høringen om økt vekst i oppdrettsnæringen, og selv med et moderat anslag vil havbruksnæringens volum som skal transporteres doble seg til 2037. 4 % vekst vil gi en økning på 60 000 tonn mer laks i perioden, sambandet vil ikke kunne håndtere selv denne moderate veksten. En aktiv næringspolitikk er avhengig av en aktiv samferdselspolitikk, og utviklingen av transportsystemet må prioritere områder der verdiene skapes.

Herøysundet bru skal stå ferdig høsten 2024, og fylket uttaler selv at dette vil bidra til økt trafikk over sambandet. Hvor ser vi denne økningen i anbudet?

Det åpnes for nok en periode med bruk av gammelt materiell og dårlig kapasitet, slik vi har det i dag er verken holdbart eller akseptabelt, det er heller ikke forslaget som ligger på bordet for vårt fremtidige samband. Sambandet Flostad-Søvik har fra 2015 til 2023 økt fra 163 999 PBE (personbilenheter) til 241 474 PBE. Det nye anbudet legger inn en nedgang i antall personer som kan reise i forhold til i dag, dette rimer ikke godt med uttalt satsing og vekst i turistnæringen. Det gamle fergemateriellet operer i tillegg med en PBE som i dagens lys i realiteten ikke tilsvarer en PBE. Fergemateriellet som i dag benyttes oppleves som kummerlige og av svært kritikkverdig kvalitet.

Bilene i dagens samfunn er både lengre og bredere enn for noen tiår tilbake, og tar følgelig opp mer plass enn hva som er beregnet som én PBE på eksisterende ferger. Med bakgrunn i den fremskrevne veksten, må en ferge nr. 3 løftes inn i sambandet. Allerede i dag må enkelte pendlere forkorte sine arbeidsdager for å få plass på en ferge som bringer dem hjem i tide for å hente sine barn i barnehage m.m. Nordland fylkeskommune er i ferd med å forverre vilkårene for arbeidspendling for fremtiden.

Vår kommune er en av de få langs kysten som kan vise til en jevn vekst de siste 10 årene, noe som nettopp har vært på grunn av vårt robuste næringsliv. Kommunikasjon som ivaretar næringslivets behov og mulighet for en rasjonell pendling til våre regionsentre har vært helt avgjørende for veksten.

Transportrammene som nå synes å være på trappene til godkjenning gjennom vedtak, viser at fylket ikke tar hensyn til egne vekstprognoser, ei heller de lokale og nasjonale. Rammene som foreslås er ikke i tråd med forventningene om hva vi bør ha i vårt samband fremover for å imøtekomme vekst og verdiskaping. Summen av utredningen skaper et klinkende klart inntrykk av at man på fylket ikke har kunnskap om de lokale forholdene i vårt øyrike. Vi ber dere om å ta en ekstra runde, sett dere inn i de lokale forholdene og vis at dere anerkjenner den innsatsen lokalbefolkningen legger ned i verdiskapingen for Nordland. Dere er herved invitert til Herøy for å få innsikt i dette.

I Nordlands fylkesplan sier man at «(…) sammen med våre samarbeidsaktører skal vi jobbe for å gi innbyggerne i Nordland gode levekår, utvikle attraktive lokalsamfunn og regioner, og bidra til verdiskaping og kompetanseutvikling i fylket».

Disse ordene vil falle tungt om forslaget vi har fått se, realiseres. Vårt syn er at forslaget jobber aktivt mot akkurat disse ordene i vår region, og med dette har vi blitt gitt et glimt inn i en fremtid preget av rammer som hemmer den lokale nærings- og samfunnsutviklingen.

Er opprettholdelse av bolyst og vekst i vårt næringsliv ønsket av de regionale styresmaktene?

Med vennlig hilsen

Herøy kommune v/ ordfører, kommunedirektør og nærings- og samfunnsutvikler
MOWI Nord, avd. Herøy, Kobbvåglaks AS, Seløy Sjøfarm AS, Metalltek AS, 
North Salmon Service AS, Herøy pendlerforening, Herøy Næringsforening,Feldt Transport AS,
Seløy Fisk AS, Internot Service AS, Herøy Servicebåt AS, Seløy Undervannsservice AS