Politiet informerte de folkevalgte

Kommustyremøte 12

Under siste kommunestyremøte var lensmann Tom Giertsen og politikontakt Thomas Johansen til stede og informerte de folkevalgte om sin virksomhet.

Thomas Johansen er politikontakt i Herøy kommune og har fungert i stillingen siden januar 2019. Formålet med denne stillingen er at hver kommune skal ha en kontaktperson i politiet som de kan ta direkte kontakt med for å slippe å ha så mange ledd å forholde seg til.

- Vi ser nå at ting begynner å falle på plass både på Herøy, Dønna og Leirfjord. Vi har fått opprettet kontaktledd som vi har kontakt med eller som tar kontakt med oss. Formålet med dette er at dersom det er problemstillinger eller noe på det forebyggende planet som man ønsker råd om, eller å sette inn tiltak, så kan vi være behjelpelig med dette.

- Det er også viktig å ha en kriminalforebyggende strategi slik at kommunene kan jobbe mer målrettet og sette inn støtet der skoen trykker. Min rolle er å koordinere dette arbeidet. Vi er ute skolene og lokalsamfunnet og holder foredrag og gjennomfører bekymringssamtaler og jobber målrettet mot ungdom spesielt. I dag har vi blant annet vært ute på ungdomstrinnet på Herøy skole og pratet om «Nettvett» og bruk av sosial medier, sier Johansen.

Kommunen har også et politiråd der både ordfører, rådmann og lensmann Tom Giertsen inngår. Her blir det tatt opp ulike problemstillinger.

Ønsker at flere melder fra
Både politikontakten og lensmannen gav uttrykk for at de mener politiet er mer synlig på Herøy etter at politireformen ble innført.

Yngve Magnussen (H) stilte spørsmål om hva politiet mente var den største utfordringen. Til dette svarte politikontakten at han mente den største utfordringen var å få folk til melde fra om problemstillinger.

- Dette er noe som ikke gjelder bare for Herøy, men er nok et generelt problem på øyene rundt. Jeg ønsker ikke et angiversamfunn, men et mer åpent samfunn der man melder fra hvis man kommer over noe som burde vært meldt videre, sier Johansen.

Lensmann Giertsen påpekte at et godt samarbeid med kommunene medfører at de mye mer enn tidligere kan sette inn tiltak tidligere til dem som trenger hjelp.

- Tidligere kom vi ofte i kontakt med folk egentlig litt for sent. Ungdommer med problemer kom gjerne inn til oss etter at de hadde pådratt seg sin første narkotikasak eller voldssak. Etter at vi opprettet SLT-modellen (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) med bedre samarbeid med kommunene er vi på fornavn med ungdommene og kan sette inn tiltak mye tidligere. Ved å sette inn tiltak tidlig, helt ned i 12-13 års alderen i samråd med kommunene og barnevern har vi mye mer suksess med å hindre at ungdommene drar i feil retning, sa Giertsen.

Bra med ruskoordinator på plass
Yngve Magnussen stilte også spørsmål ved om det var et område kommunen burde sette inn ressurser på i forhold til budsjettarbeidet. Til dette svaret lensmann Giertsen at han var glad for at kommunen nå hadde fått tilsatt ruskoordinator.

- Det er helt klart en fordel for oss å ha kontaktpersoner som vi kan rette direkte kontakt til for å være tettere på og lette arbeidet, sa Giertsen.

Hugo Sandoval fra Herøy bygdeliste stilte spørsmål ved politiets tilstedeværelse og responstid. Han kom blant annet med et eksempel på at det tok veldig lang tid med tekniske undersøkelser i forbindelse med en brann som hadde vær for ei stund siden. Johansen var enig i at dette ikke var godt nok og mente at man ideelt sett skulle hatt bemanning 24/7 på stedet.

- Nå er det slik at tjeneste og beredskap foregår ut fra Sandnessjøen og der er det folk tilgjengelig hele døgnet. Beklageligvis kan det av og til ta litt tid alt etter situasjonen, sa Johansen.

Giertsen beklaget også at det var et problem for politiet at kapasiteten rundt kriminalteknikk og åstedsarbeid for tiden var for dårlig på hele Helgeland og Rana. Han håpte imidlertid at dette skulle bedre seg etter at det var satt inn tiltak på dette feltet.

- Ellers er det slik at beredskapen er bedret med blant annet bedre båtutstyr slik at tilgjengeligheten skal bli bedre på helårsbasis. Synligheten mener jeg er bedret. For bare noen år siden var det bare lensmann Børø og en betjent som var det. Nå er det slik at hele patruljestyrken på 12 mann i Sandnessjøen er lommekjent på Herøy og Dønna. Jeg ser at dette fører til at saksbehandlingstiden har blitt bedre, sa Giertsen.

Vegar Dalen (H) lurte på om politiet fortsatt hadde vakante stillinger og henviste til at dette hadde blitt opplyst på et tidligere møte. Til dette svarte Giertsen at det per dags dato var ei vakant stilling, men at denne forhåpentligvis ville bli besatt om kort tid.

Bedre stilt enn mange andre steder
Giertsen opplyste ellers at lensmannsdistriktet han har ansvar for er bedre stilt enn mange andre steder.

- Når det gjelder Nordland er nok vi av de som er best stilt og klarer å levere best resultater. Vi har en oppklaringsprosent på godt over 70 prosent, og kanskje enda høyere her ute på grunn av at det er mer gjennomsiktig.

Arnt Erling Paulsen (Ap) stilte spørsmål ved om lensmannen mente de hadde nok stillingshjemler. Til dette svarte Giertsen at han mente at de enda klarte å ta unna de fleste saker. Han var imidlertid bekymret for om de klarte å håndtere nettbasert kriminalitet i tida framover.

- Per dags dato klarer vi oss og det tror jeg ikke dere klarer å få så mange andre lensmenn til å si, sa lensmann Tom Giertsen.

Ordfører Elbjørg Larsen avsluttet med å gi uttrykk for at hun var takknemlig for at politiet kom og informerte politikerne. Hun ytret også et ønske om at dette ble gjort en gang i året og fikk til svar at dette ikke skulle bli noe problem.

 

 

Kommustyremøte 12
Lensmann Tom Giertsen (f.v.) og politikontakt Thomas Johansen orienterte om politiets arbeid på siste kommunestyremøte.
Kommunestyremøte 12
Dette var første gangen det nye kommunestyret var samlet til ordinært møte.

Annonser