Planforslag for offentlig ettersyn

hestoeya
Herøy kommune legger nå ut forslag til reguleringsplaner for Hestøy Næringspark og Øksningan Notbøteri for offentlig ettersyn. Se annonsetekstene her.
HERØY KOMMUNE                                                                                           
PLANSAKER
 
Offentlig ettersyn - pbl § 27-1
Planutvalget har i møte den 25.06.09 vedtatt å legge ut følgende planforslag til offentlig ettersyn:
Forslag til reguleringsplan for Hestøya Næringspark – sak nr. 25/09
Planforslaget omfatter den delen av Hestøya som ligger sydvest for RV 828. Arealene er foreslått regulert til industriformål, havneområde kai og havneområde landareal, offentlig trafikkområde veg, felles parkering, landbruk og spesialområde friluftsformål. Eksisterende fylkesveg FV 166 foreslås flyttet til nytt kryss ca. 80 m lengre mot sydøst.
Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av en maritim næringspark i tilknytning til allerede etablerte virksomheter i område, samt utvidelsesmuligheter for virksomhetene.
 
Forslag til reguleringsplan for Øksningan Notbøteri – sak nr. 26/09
Planforslaget omfatter arealene sør for FV 166 rundt Øksningan Notbøteri. Arealene foreslås regulert til byggeområde industri og byggeområde bolig.
Formålet med planen er å gi framtidig utviklingsmuligheter for eksisterende virksomhet.
 
Generelt.
Forslaget m/dokumenter kan sees på kommunehuset i Herøy, samt på kommunens hjemmeside og på Herøyfjerdingens nettside.
Evt. uttalelser/merknader sendes Herøy kommune, Plan og utvikling, 8850 Herøy, innen 15.august 2009.
 
Vedtatt bebyggelsesplaner – pbl 28-2
I samme møte har planutvalget under sak 27/09godkjent følgende bebyggelsesplaner:
- Bebyggelsesplan for ”Herøy Caravansenter”, datert 20.06.09.
- Bebyggelsesplan for et mindre hytteområde, datert 12.06.09.
 
Begge de nevnte planer ligger på eiendommen Stensvold gnr. 3/11 på Tenna tilhørende Arnhild og Arne Thoresen. Planene har sin hjemmel i godkjent reguleringsplan, jfr. kommunestyrevedtak i sak 14/08 av 10.03.09.
 
Med henvisning til plan- og bygningslovens §§ 15 og 27 – 3, kan planutvalgets vedtak påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.
 
Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 32 nr. 1 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. Den samme frist gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 42.
 
Herøy, den 25.juni 2009
Rådmannen
hestoeya

Annonser