For at Herøy kommune skal være berettiget til å kunne søke om spillemidler må det foreligge en vedtatt kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.

Tidligere vedtatt i kommunestyret
Kommunestyret i Herøy vedtok i møte den 18.12.12 kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for perioden 2012 – 2015. Etter oversendelse av planen fikk kommunen tilbakemelding fra Nordland fylkeskommune om at planen ikke oppfylte minstekravet til planutforming etter veilederen som var utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet. Dette er nå kommet på plass, og kommunedelplanen ble derfor behandlet på nytt i formannskapet tirsdag kveld. Kommunestyrets tidligere vedtak i saken ble løftet inn og planen anses derfor som endelig vedatt.

Ombygging/tilbygg av Herøyhallen
I planen legges det opp til å komme i gang i år med ombygging og bygging av lager i forbindelse med Herøyhallen. Kostnadene gjelder ny forbedret adkomst/forbindelse til aula, nye toaletter, ny lasterampe for aula, nytt lager for utstyr samt transportrampe mellom lager for aula og nytt lager. Kostnadene til prosjektet er beregnet til totalt 3,9 millioner kroner der det søkes om spillemidler på 1,3 millioner kroner.

Savner konkrete tiltak for eldre og funksjonshemmede 
- Jeg synes at planen er bra , men jeg savner konkrete tiltak for eldre og funksjonshemmede, sa Yngve Magnussen (H) - Jeg går for planen slik den ligger, men ønsker at den planlagte utbyggingen av hallen og de fasiliteter som dette medfører ses i sammenheng med utredning av svømmehall, skole og bibliotek, slik at en unngår opplagte konflikter i dette arbeidet, sa Arnt Erling Paulsen (AP).

Bra plan
- Jeg synes at planen er bra og mener også at mye av det som Yngve Magnussen savner er tatt høyde for i planen, i og med at det blant annet skal tilrettelegges for funksjonshemmede i forbindelse med turstier. Dessuten er det bra at man ser planen i sammenheng med folkehelsearbeidet, sa Elbjørg Larsen (AP). 

Bakgrunn
Som hovedregel er det Herøy kommune som bygger og drifter de fleste idretts- og nærmiljøanlegg, mens de frivillige organisasjonene driver aktivitetene. Herøy bruker årlig i underkant av en million kroner (2011-tall) til drift av anlegg og tilrettelegging for idrett og friluftsliv. I tillegg til dette kommer andre anlegg som er drevet av frivillige organisasjoner og velforeninger. Herøysamfunnet er preget av å være i utvikling og vekst, og hadde den fjerde største befolkningsveksten i landet i forhold til folkemengden i 2011. Helsemessig er det en lavere andel av befolkningen som har høyt blodtrykk og diabetes-2 enn landgjennomsnittet. Det er en overhyppighet av krefttilfeller i kommunen sammenlignet med landsgjennomsnittet. Herøy kommune har også samfunnsmessige utfordringer knyttet til arbeidsledighet, høy andel av uføretrygdede blant unge og høyt frafall i videregående skole. Herøy kommune skal realisere satsingsområdene beskrevet gjennom mål og tiltak i denne planen gjennom følgende hovedmål:

Fysisk aktivitet:
Hovedmålet er å øke det fysiske aktivitetsnivået bland befolkningen i Herøy gjennom tilrettelegging av helsefremmende aktivitetstilbud for alle befolkningsgrupper. 

Anleggsutbygging:
Alle grupper i befolkningen skal ha rike muligheter til å drive helsebringende idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i lokalmiljøet, sommer og vinter.

Trykk her for å lese hele planen.