Helgeland Regionråd vedtok 1. desember 2011 at det skulle tas initiativ til å få utredet økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av ny kommunestrukturløsninger i regionen. Kommunestyrene i Dønna, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn besluttet å være med i denne utredningen mens Herøy som den eneste HALD-kommunen har valgt å stå utenfor. Det ble sendt en prosjektsøknad til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) der det ble søkt om prosjektmidler på 700 000 kroner for et toårig utredningsprosjekt. Dette utgjør 50 % av prosjektkostnadene etter en fastlagt prosjektplan. Nå har svaret kommet fra departementet og prosjektet er innvilget den summen det ble søkt om for 2013. Dette utgjør halvparten av årets budsjett mens resten skal dekkes av egne midler eller eget personell.

svarbrevet fra KRD påpekes det at det ved en ny søknadsrunde for 2014 er nødvendig med nye kommunestyrevedtak i deltakerkommunene. Planen er at prosjektet, som har en totalkostnad på 1,4 millioner kroner, skal fortsette også til neste år. Mot slutten av 2014 skal det utarbeides en rapport som skal behandles av kommunene. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av ordførerne i de deltakende kommunene, mens rådmennene inngår i arbeidsgruppa.

Etter Toven
I søknaden som ble sendt KRD trekkes det blant annet fram at Toventunnellen vil forbedre kommunikasjonen i regionen etter åpningen i 2014. Det er utarbeidet et scenario "Etter Toven" som skal være et bakteppe for det arbeidet som gjøres. 

Må legges mer penger i potten
Ordfører i Herøy kommune, Arnt Frode Jensen, sier til Herøyfjerdingen at grunnen til at Herøy har valgt å si nei til å være med på denne utredningen er at det må ligge mer penger i potten.

- Formålet med et slikt prosjekt må være å få et bedre tilbud til befolkningen. Vi er blitt enige om en konseptutvalgsutredning (KVU) der det det blant annet skal ses på fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstahaug. Inntil dette arbeidet er ferdig synes jeg det er uklokt å starte en utredning om ny kommunestruktur, sier Arnt Frode Jensen.

- Dersom det bevilges penger til fastlandsforbindelse er saken en annen. Da skal vi nok være med på å utrede, avslutter Jensen.