Gjennom prosjektet fikk målgruppen en helhetlig oppfølging rundt grunnleggende behov, for å kunne nå sine mål. Tiltakene i prosjektet var derfor tilpasset den enkelte. Prosjektet hadde hovedbase på Herøy ASVO, som over år hadde opparbeidet seg kompetanse i oppfølging av denne målgruppen. Bedriften har sin kjernevirksomhet knyttet til å utløse ressurser og potensiale hos sine arbeidstakere, og på denne måten fremme mestring, sosial deltakelse og tilhørighet i samfunnet.

Gode resultater
Prosjektet hadde gode resultater. Det var til sammen 26 personer som deltok, og da prosjektet var slutt var det 11 av disse som hadde fått seg ordinær jobb eller var i gang med utdanning. Syv personer var blitt avklart og fikk de ytelser og bistand som de hadde krav på, mens åtte personer fortsatt var aktive i prosjektet da det var slutt.

Ungt utenforskap er fortsatt en utfordring for enkeltindivider og samfunnet i sin helhet. Tall fra 2022 viser at 23 prosent ikke fullfører videregående skole, og 11 prosent av unge under 30 år er verken i arbeid, under opplæring eller i utdanning. Med dette som bakteppe ønsket den tidligere prosjektgruppen å løfte fram erfaringene fra prosjektet.

Erfaringsutveksling
Den siste tiden har prosjektgruppen presentert sine erfaringer for ansatte og politikere i Herøy kommune. Dette med hensikt om å dele kunnskap og snakke om mulighetene for fremtiden. I januar møttes prosjektgruppen og representanter fra styret i Herøy ASVO, miljøtjenesten, psykisk helsetjeneste, Herøy skole og NAV Ytre Helgeland til «erfaringsutveksling». Dagen startet med nydelig lunsj fra «Ruen Thai» og fortsatte med presentasjon av prosjektet og mange spennende diskusjoner mellom engasjerte deltakere.

I februar møtte prosjektgruppen politisk ledelse på kommunehuset. Det var en ivrig gjeng som var tilstede og deltok aktivt i diskusjonene. Prosjektgruppen opplevde det som veldig håpefullt og inspirerende å høre hvordan kommunens politikere tar utfordringene med ungt utenforskap på alvor, og ser behovet for å jobbe med å snu denne trenden i årene som kommer. For å klare dette må vi være sikre på at vi tilbyr riktige tjenester, bruker ressursene godt og sørger for ett tett samarbeid mellom ulike aktører.

Trykk her for å lese slutttrapporten som første gang ble lagt fram som referatsak til kommunestyremøte 14. desember 2021.