Organiserer arbeidet med Sandsundvær

sansundvaertur
Det skal nedsettes en styringsgruppe for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturminneøyemed/turisme. Det foreslår rådmann Roy Skogsholm til formannskapet som har møte 24. november.

For komplett saksliste for møtet viser vi til kommunens nettside.
Rådmannen foreslår at styringsgruppen skal bestå av: 2 representanter fra grunneierne Helgeland Museum: Børge Evensen Kulturminneverninteresser i Herøy: Harry Nilssen Reiselivsinteresser: Trond Olsen Herøy kommune: Kommunalleder 2 Geir Berglund   Gruppen skal konstituere seg selv, foreslår rådmannen som skriver at  Geir Berglund tar initiativ til konstituerende møte.   Kommunen stiller med sekretariat for styringsgruppen.   Private interesser

I løpet av sommeren har det meldt seg ressurssterke private interesser som gjerne ønsker å være med å ta et tak for å bevare og videreutvikle Sandsundvær.

 

Kommunen har sikret seg en brygge i Leirfjord som tidligere har stått i Sandsundvær som stilles til disposisjon for å flytte tilbake.

 

 

Videre opplever Herøy kommune et positivt engasjement fra grunneierne Liv Hestmo og Jan Bergum med ektefeller.

 

Mandat 

Til formannskapsmøtet 24. november foreslår rådmann Roy Skogsholm at styringsgruppen skal ivareta grunneiernes og kommunen som forvaltningsorgans interesser for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturøyemed/turisme og skal legge rammer for all videre planer og utvikling.

 


Videre skal styringsgruppen ta initiativ til og organisere nødvendige bevaringstiltak.

 

Gruppen kan her velge den organisasjonsformen som passer tiltaket.

 

I denne sammenheng skal styringsgruppen innen 01.03.2010:


- Fastlegge rammer/kjøreregler for bevaring av kulturminner og videreutvikling av besøkspunktet.


- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med vedlikehold av molo og brønner.


- Plan med kostnadsoverslag og forslag til organisering av arbeidet med reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge


- Ramme for utvikling av private turisttiltak.

 

Rådmannen innstiller på at Herøy kommune avsetter kr. 30000 til dekning av styringsgruppens arbeid, og at kommunen kommer tilbake til deltakelse i finansiering i det enkelte prosjekt.

 

 

Saksutredning:

Kommunestyret har ved flere anledninger behandlet Sandsundværprosjektet. 15.12.2005 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 31/05:

 

"Tragedien i Sandsundvær 1901 er den største ulykke som har rammet befolkningen i Herøy. Mange enkeltpersoner har bidratt til at dette ikke går i glemmeboken.

 

I tillegg er det skrevet kirkespill samt holdt minnemarkering på 100-årsdagen for ulykken. Kommunestyret ønsker i samarbeid med eierne av Sandsundvær å bevare og videreutvikle stedet.

 

Hovedutvalget for persontjeneste får derfor i oppgave å utrede dette spørsmålet videre. Kommunestyret vil komme tilbake til saken når utredningsarbeidet er ferdigstilt".

 

5.10.2006 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

1. Herøy kommune setter av midler for å gjennomføre et forprosjekt hvor målet er bevare og videreutvikle viktige kulturminner i Sandsundvær.

 

2. Forprosjektet skal beskrive hva som bør gjøres for å bevare kulturminnene, samt videreutvikle stedet i reiselivssammenheng.

 

3. Herøy kommune utvider og overtar vedlikeholdet av kaiet på Vardtangen.

 

4. Det utarbeides og settes opp egnede informasjonstavler.

 

5. Alle tiltak gjennomføres i samråd og i enighet med grunneier.

 

6. Herøy kommune undersøker muligheten av å innlemme Gåsvær, Skibbåtsvær og Sandsundvær som verdensarvområde.

 

Kommunen har innledet et nært samarbeid med Helgeland Museum som i samarbeid med kommunen har utarbeidet en skisse til bevaringsprosjekt. Denne har sitt utgangspunkt i en ideskisse som ble utarbeidet av Harry Nilssen 24.07.06.

 

Med bakgrunn i dette ble saken på nytt behandlet i kommunestyret 19.05.2009 hvor det ble gjort følgende vedtak:

   

 1. Det utarbeides et forprosjekt med formål å bevare kulturminnene i Sandsundvær etter de planene som er skissert i saksframlegget.
 2.  

   

 3. Når forprosjektet er finansiert, skal det utarbeides beskrivelser og kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak.
 4.  

   

 5. Det legges en tidsplan for hele prosjektet.
 6.  

   

 7. Kommunen vil i samarbeid med Helgeland Museum prøve å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere.
 8.  

   

 9. Kommunestyret vil komme tilbake til finansiering når kostnadene med forprosjektet er definert.
 10.  

   

 11. Rådmannen bes arbeide videre med å få innlemmet Sandsundvær i verdensarvområdet
 12.  

  Hovedelementene i Helgeland Museums ideskisse er:

   

  Tiltak:

   

  Bevaring av kulturminner

   

   Molo tjærebres

   Gelender repareres

   Brønnhus settes i stand

   

  Tilrettelegging for besøkende

   

  Organisering og finansiering:

   

  Organisering og ansvar

   

  Involverte: Herøy kommune, Helgeland Museum. Tiltak gjennomføres i samråd med grunneiere.

   

   

  I løpet av sommeren har det meldt seg ressurssterke private interesser som gjerne ønsker å være med å ta et tak for å bevare og videreutvikle Sandsundvær. Kommunen har sikret seg en brygge i Leirfjord som tidligere har stått i Sandsundvær som stilles til disposisjon for å flytte tilbake.

   

  Videre opplever vi et positivt engasjement fra grunneierne; Liv Hestmo og Jan Bergum med ektefeller.

  Kommunen gjennomførte et møte med grunneierne 30.10.09 der også Helgeland Museum deltok.

  Møtet var svært positivt og nyttig. Grunneierne har ingen motforestillinger mot økt besøk under forutsetning av at dette skjer under kontrollerte og tilrettelagte former og at det ikke unødig forstyrrer privatlivets fred. Det er begrenset med plass og faunaen er sårbar. Videre påpeker grunneierne store vedlikeholdsutfordringer.

   

  Sandsundvær er i privat eie og det er viktig å respektere grunneiernes rettigheter. All utvikling framover bør skje i samsvar med grunneiernes føringer.

   

  Ut fra dette vil jeg foreslå at det nedsettes en styringsgruppe for bevaring av kulturminner og videreutvikling av Sandsundvær som besøkspunkt i kulturminneøyemed/turisme..

   

  De to grunneierne bør sitte i en slik styringsgruppe, videre bør Helgeland Museum, ressurspersoner innen kulturminnevern i Herøy, representant fra reiselivsnæringen i Herøy og en representant fra rådmannens stab sitte i denne gruppen.

   

  Styringsgruppen bør snarest og innen 01.03.2010 fastlegge rammer/kjøreregler for bevaring av kulturminner og videreutvikling av besøkspunktet.

   

  Videre bør gruppen innen samme dato legge fram en plan med kostnadsoverslag og organisering av arbeidet med vedlikehold av moloen og brønner. Videre bør gruppen innen samme dato legge fram et kostnadsoverslag og plan for reparasjon av kai eventuell bygging av flytebrygge. Her må en også ta stilling til organisasjonsform.

   

  Gruppen bør også innen 01.03.2010 fastlegge en ramme for eventuelle private turisttiltak i området.

   

  Det vil ikke være riktig at kommunen skal være eier eller driver av prosjekter. Kommunen kan bidra med sekretariatfunksjon og delfinansiering av enkelte tiltak. Kommunen har etter nedskjæringen i administrasjonsenheten ikke egne personalressurser for å ivareta kultur/kulturminnevern.

   

  Dette er en bifunksjon for kommunalleder 2. Hittil i 2009 og i store deler av 2010 vil denne funksjonen være nesten 100 % låst i innføring av nye økonomisystemer og ombygging av kommunens informasjonssystem. Plassering av for store oppgaver i kommunen av dette prosjektet vil sannsynligvis bare sinke utviklingen.

   

  Kulturminnevern er for stor oppgave for en liten kommuneorganisasjon, men kommunen skal være en viktig bidragsyter. Med bakgrunn i Vegas store arbeid på området kan det tyde på at en må velge forskjellig organisering i forhold til de forskjellige oppgavene; fra ren privat organisering til velforening, stiftelse eller selskap. For å overstyre utviklingen og å lage kjøreregler må det være en styringsgruppe.

   

  De typiske bevaringsprosjektene som bevaring av molo og brønner kan best organiseres av en velforening/venneforening der flest mulig er med for å mobilisere stor dugnadsinnsats for de store vedlikeholdsoppgavene som stadig vil gjenta seg.

   

  Kai/flytekai kan best ivaretas av en stiftelse/selskap. Eventuelle turistfasiliteter kan best ivaretas av private interesser/selskap etter avtale med grunneierne og innenfor styringsgruppens føringer. Her må en utøve varsomhet i forhold til verneinteresser og eventuell framtidig Verdensarvstatus

   

  I denne sammenheng bør det påpekes at det er en rekke gode statlige, fylkeskommunale og kommunale finansieringsmuligheter.

   

  Kommunen bør stille midler til disposisjon for styringsgruppens arbeid (reisekostnader, konsulentbistand og lignende).

   

   Kaia på Vardtangen utvides, og vedlikeholdes

   Informasjonstavler utarbeides og settes opp på passende steder

   

 

sansundvaertur
Sandsundvær er blitt et populært sted å oppsøke. Her er ansatte ved PPT Ytre Helgeland i Sandsundvær sommeren 2008.
sandssv_01
Her ser vi de to gjenværende bryggene i Sandsundvær.

Annonser