Ordfører på gangen etter eget initiativ

formannskap_afj_inhabil
Formannskapet erklærte ordfører Arnt Frode Jensen inhabil i saka om samlokalisering av de to barnehagene og flytting av ungdomsklubben. Det skjedde etter at ordføreren selv tok opp saka og etter lang debatt.
Ordfører Arnt Frode Jensens plass sto lenge tom etter at han selv ba formannskapet vurdere hans habilitet.   Og han framholdt at det spesielt var følgende avsnitt i forvaltningsloven som lå bak hans ønske:   "Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til."   Og årsaken til dette ligger i punkt 2 i rådmannens innstilling, hvor rådmannen blant annet foreslo å flytte ungdomsklubben til de lokalene som Silvalen barnehage har i dag.   (I punkt 1 heter det at Silvalen barnehage skal flytte til Herøy barnehage)   Bruksendring?  Arnt Frode Jensen Jensens nabo, Jan Berglund, hadde nemlig før møtet henvendt seg til ordføreren på telefon og stilt spørsmål om ikke kommunen må søke om bruksendring når barnehagen går over fra å være barnehage til å bli ungdomsklubb.   Ordføreren var usikker og varslet at han kom til å foreslå punkt 2 utsatt for å undersøke dette. Rådmann Roy Skogsholm var derimot ikke i tvil om at det ikke var nødvendig med bruksendring.   Rådmannen mente også at kommunen har full kontroll på bruken av ungdomsklubben ettersom det er kommunen som både eier bygget og driver klubben.   Annen bruk på kveldstid Ordfører Jensen mente at en ungdomsklubb på kveldstid vil være et helt annen bruksområde enn en barnehage på dagtid.   Han ba derfor varaordfører Elbjørg Larsen overta klubba og lede formannskapet gjennom habilitetsspørsmålet.   Og Jensen gikk på gangen.   En stund lå det an til at flertallet i formannskapet mente at Jensen ikke var inhabil.   Flere snudde Men etter at rådmann Roy Skogsholm hadde bedt om å få lese ovenfornevnte punkt fra forvaltningsloven ble formannskapets medlemmer straks mer betenkt.   Både Vegar Dalen (Frp) og Steinar Furu (Ap) snudde i saka og mente nå at Jensen var inhabil.   Ved votering stemte fem av de seks gjenværende politikerne for at Arnt Frode Jensen var inhabil.    Deretter behandling formannskapet saka med Jensen på gangen og med Elbjørg Larsen som ordfører.    Vedtak:
  1. Herøy kommune inngår leieavtale med Herøy Eiendom Finans AS om leie av resten av ”motellbygget” til barnehagedrift. Lokalene ombygges i.h.t. tilbud av 29.04.09. Leieavtalen inngås i.h.t. tilbudets alternativ 1.
  2. Herøy kommune sier opp leieavtalen for ungdomsklubben med Herøy MC-klubb. Undomsklubben flyttes til lokalene til Silvalen barnehage. Overflødige lokaler tilbys andre kommunale aktiviteter og eventuelt frivillige organisasjoner.
 
formannskap_afj_inhabil
Ordfører Arnt Frode Jensens stol sto lenge tom mens formannskapet vurderte hans habilitet. Varaordfører Elbjørg Larsen ledet behandlingen. Rådmann Skogsholm til høyre og Istvan Heiszter nærmest.

Annonser