Oppstartsmelding reguleringsplan

Kartutsnitt_50457_annonse_planopptart
Herøy kommune setter igang arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for arealet rundt Øksningan Notbøteri AS. Dette skjer for å tilrettelegge for nødvendige arealer til næring i tilknytning til næringsvirksomhet i området.
I henhold til plan- og bygningslovens §27-1, nr. 1, kunngjøres herved at Herøy kommunestyret gjennom vedtak i planutvalget har vedtatt at det skal settes i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for området som vist i kartutsnittet under innenfor stiplet linje.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for nødvendige arealer til næring i tilknytning til næringsvirksomhet i området.

Arbeidet med utforming av nødvendig grunnlagsmateriale for reguleringsplan, samt utarbeidelse av program for eventuell konsekvensutredning vil ta til i løpet av kort tid.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Herøy Kommune, Teknisk Enhet, v/ Jonny Iversen, tlf. 75068100.

Eventuelle merknader, synspunkter og innspill sendes Herøy Kommune, Teknisk Enhet, 8850 Herøy, snarest og senest innen 25. mai d.å.

Enhetsleder Teknisk
Kartutsnitt_50457_annonse_planopptart
Dette er området det skal utarbeides reguleringsplan for.

Annonser