I et mentorprogram kobles en mentor som kjenner Norge godt, med en mentorpartner som er ny i Norge. Det er en praktisk læringsmetode som bygger på veiledning mellom mentor og mentorpartner, der begge parter skal lære noe nytt. Hva mentorpartner har behov for vil være forskjellig fra person til person. Det er derfor viktig at de blir kjent med hverandre og snakker sammen om hvilke ønsker og drømmer mentorpartner har, og hvilke utfordringer hun/han ser. Målet er å få innflytterne mer integrert i det indre liv i kommunen.

Det er KUN (senter for kunnskap og likestilling) som er initiativtaker og som i samarbeid med Møtestedet driver mentornettverket i Herøy. Dette er andre gang dette blir gjennomført i Herøy.

- I 2015 var det 7 av 10 mentorpar som gjennomførte opplegget. Da var prosjektet kun rettet mot innvandrerkvinner og ikke flyktninger. Denne gangen er også de syriske flyktningene og menn med i målgruppa. Av de 11 som har meldt seg er det 6 arbeidstilflyttere og 5 flyktninger. Det er også en blanding av menn og kvinner, sier Jelena Budesa, leder i Herøy Frivilligsentral.

Hovedmålet med dette nettverket er at tilflytterne skal lære om lokalsamfunnet og Norge generelt. Gjennom deltakelsen forplikter mentorparene seg til å møtes minst seks ganger i løpet av seks måneder. Tre av disse møtene er fellessamlinger mens det er tre egne møter.

- Det er selvsagt anledning til å møtes flere ganger, men mentorene skal ikke føle noen forpliktelse for dette. Etter det første nettverket er det flere som har opprettholdt kontakten videre. En av innvandrerkvinnene som deltok har også fått seg fast jobb gjennom deltakelsen og det er jo veldig bra, sier Budesa.

Praktiske råd
Jelena forteller at det er mange praktiske ting som er ukjent for tilflytterne og at de på lik linje med andre folk har svært forskjellige interesser.

- Når jeg setter sammen mentorparene prøver jeg å se på hvem som kan passe til hverandre ut fra interesser. Dette er ofte en forutsetning for at opplegget skal fungere, avslutter Jelenea Budesa.

KUN
KUN jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering i Norge og internasjonalt. De har kontorer i Steigen og på Steinkjer. 

KUN arbeider for et samfunn som fordeler makt og innflytelse rettferdig slik at alle mennesker har like muligheter og rettigheter på alle områder både i familieliv, arbeidsliv og fritid. De er en likestillingsaktør med stor aktivitet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De gir kunnskap om likestilling og betydningen av mangfold i samfunnsutviklingen.