Landbruksdirektoratet har etter anmodning fra kommunestyret i Herøy kommune opphevet forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Herøy kommune. Virkning av vedtaket er fra 23.01.2015.

Selv om forskriften er opphevet, gjelder fortsatt de øvrige bestemmelsene i Konsesjonsloven.

Endringer etter oppheving av forskrift
Erverv av bebygd eiendom som er mindre enn 100 dekar og som er eller har vært i bruk som helårsbolig er ikke lenger konsesjonspliktig og har ikke lenger krav om boplikt etter Konsesjonslovens bestemmelser. Boplikt på eiendommer (mer enn 100 dekar og mer enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord) vil gjelde som før, i henhold til Odelsloven og Konsesjonsloven.

Eksempel på endring
En bolig med 2 dekar tomt kan selges uten at dette krever konsesjonsbehandling. Det kan leveres egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er følgelig ikke boplikt på eiendommen etter konsesjonslovens bestemmelser.

Hovedregel i Konsesjonsloven

  • Alt erverv samt leie for mer enn 10 år av fast eiendom krever konsesjon
  • Konsesjon er tillatelse til å eie/leie fast eiendom
  • Tinglysing av skjøte krever konsesjon/egenerklæring om konsesjonsfrihet

Unntak
Det kan være unntak fra konsesjonsplikten (Konsesjonsloven §§ 4 og 5) enten som følge av eiendommens størrelse eller slektskap.

Det er konsesjonsfrihet ved følgende forhold:

  • Ubebygde enkelttomter for bolig- eller fritidsformål dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter Plan- og bygningsloven.
  • Ubebygde enkelttomter for bolig- eller fritidsformål som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter Plan- og bygningsloven er utlagt til byggeområde, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
  • Andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruksområde eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggeområde.
  • Bebygd eiendom under 100 dekar totalt eller eiendom med mindre enn 25 dekar fulldyrket.
  •  Ved overdragelse av eiendom mellom nære slektninger, ektefelle eller odelsberettigede.

Kommunes planverk og plan- og bygningsloven må fortsatt følges
Kommunen gjør oppmerksom på at konsesjonsfrihet er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med kommunens planverk. Dette betyr i praksis at dersom man kjøper et bygg og planlegger å bruke det til annet formål enn det det er godkjent for så må det søkes om bruksendring. I noen tilfeller må det også søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven.

I konsesjonslovens bestemmelser er det unntak og særskilte bestemmelser som er for omfattende til å ta med her. Derfor anbefales det å kontakte kommunen dersom det er tvil om konsesjon og boplikt. Slike spørsmål kan rettes til landbrukskontoret i Dønna.

Spørsmål om bruk av boligeiendommer til fritidsformål og evt bruksendring i henhold til Plan- og bygningsloven rettes til Herøy kommune ved teknisk servicekontor.

Jørn Høberg
Landbrukssjef i Dønna og Herøy