Onsdagens lille fra økonomiplanen

3_elevtallsutvikling
Herøy har en godt utbygd kulturskole og skolefritidsordning som er med på at netto driftsutgifter er høyere enn sammenlignbare kommuner. Herøy bruker også noe mer til grunnskoleopplæring enn sammenlignbare kommuner.
Dette kan vi lese i kommunens økonomiplan for 2011 – 2014, og vi skal i dag se litt på skole, barnehage, skolefritidsordning og kulturskole.

Større medvirkning Herøy kommune ønsker å legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole de kommende fire årene.

Dette er bare et av flere tiltak for oppvekst og kultur i økonomiplanen for 2011 – 2014.

Komplett ser denne lista slik ut: - Samarbeid mellom skole og ulike lag og foreninger

- Skolen skal tilby opplæring i minst tre fremmedspråk - Innføring av ”Helhetlig/utvidet skoledag” ved skolen i Herøy

- Styrking av læremiddel situasjonen i skolen - Investere i oppdatert IKT-utstyr som er hensiktsmessig i dagens drift

- Gjennomføre lokal plan for karriéreveiledning - Gjennomføre lokal plan for entreprenørskap

- Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid - Fortsette samarbeidet med Dønna om voksenopplæring for minoritetsspråklige

- Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO - Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter

- Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole

Skolen i Herøy har større gruppestørrelser på alle trinn fra 1. til og med 10. klasse enn sammenlignbare kommuner.

Viderefører årsverket Og Herøy sentralskole har noen flere elever per undervisningsårsverk enn sammenlignbare kommuner.

Høsten 2010 skulle lærerstillingene reduseres med ett årsverk. Kommunestyret vedtok å videreføre ett årsverk ut kalenderåret 2010.

Rådmannens innstilling viderefører denne stillingen til 1. august 2011.

Kutter 1. august Videre i perioden er det lagt inn et kutt på 0,63 årsverk fra 1. august 2011.

Høsten 2012 vil elevtallet ha gått ned med 15 elever fra dagens nivå, det er noe mindre enn stipulert for noen år siden.

Kutt i lærerressurs er i samsvar med, og en videreføring av vedtak gjort i økonomiplan 2008 – 2011.

Mindre delingstimer Kutt i lærerressurs betyr at det blir mindre delingstimer tilgjengelig i klassene til oppfølging av enkeltelever både faglig og sosialt.

Noen delingstimer må brukes til organisatorisk deling av elevgrupper som er store (svømming, heimkunnskap, forming, naturfagforsøk, ….). Skolen bruker også lærerressurser (20 prosent) på leksehjelpsordningen.

Skolefritidsordningen Tidligere er all lønn for lærlingene ført på skolefritidsordningen (SFO). Dette er årsaken til at SFO ved skolen har vært dyr sammenlignet med andre kommuner.

I økonomiplanen er det vedtatt en reduksjon av bemanning fra 2,78 til 2,5 stilling. Dette kuttet er fjernet i rådmannens innstilling.

Helårsåpen SFO Ved å bruke 1,88 stilling klarer vi å ha en helårsåpen SFO med en åpningstid som i dag fra 06.45-16.15.

Assistentene i SFO jobber også i skolen og en åpningstid fra 06.45 innebærer at den ansatte som begynner på jobb da, er ferdig kl. 14.15 (7,5 t arbeidsdag).

På dette tidspunktet er det i dag 36 barn og en elev med spesielle behov som må ha spesielt tilsyn.

Barnehage Herøy kommune har hatt en positiv utvikling av andel barn i kommunal barnehage.

Dette har gitt kommunen større inntekter fra statstilskudd enn sammenlignbare kommuner.

Andelen barn i barnehagen har vært økende siden 2004. Dette gjelder spesielt for barn i alderen 1-2 år.

Flere 1- og 2-åringer Denne økningen har medført at Herøy har mottatt en større andel statsstøtte, som gir lave kommunale kostnader i perioden.

Siden 2005 har antallet barn i alderen 1-2 år steget kraftig. Det er få foreldre som benytter seg av kontantstøtte.

Kulturskole Nettoutgiftene til kulturskolen per elev har hatt enn økning fra 2008 og utover.

Dette skyldes i hovedsak at problemer i forbindelse med skifte av rektor, med vakanse og inntektssvikt.

Kulturskolen har vært et satsingsområde i Herøy. Nettoutgiftene til kulturskolen per elev har hat enn økning fra 2008 og utover.

Vakanse Dette skyldes i hovedsak at problemer i forbindelse med skifte av rektor, med vakanse og inntektssvikt.

Kulturskolen har vært et satsingsområde i Herøy. Andelen av barn i alderen 6-15 år som er elev i kulturskolen i Herøy har vært høyt, og vesentlig høyere enn i sammenlignbare grupper.

I forbindelse med vakanse i stillingen som kulturskolerektor fikk vi problemer med å opprettholde nivået.

Bygd opp tilbudet igjen Dette er årsaken til det dramatiske fallet i andelen av elever i skolepliktig alder som har et tilbud i kulturskolen.

Herøy kommune har sakte bygd opp igjen tilbudet, og vil sannsynligvis ligge på en andel på 50 prosent av barn i grunnskolealder igjen i løpet av 2011.
3_elevtallsutvikling
Tabellen antyder en svak nedgang i elevtallet i skolen de neste seks årene.(trykk for større bilde)
3_personalressurser
Personalressursene går gradvis ned de nærmeste årene. (trykk for større bilde)

Annonser