Planen var at den nye brannstasjonen skulle ha en storstilt åpning med åpen dag, kake og mye folk samlet. Smittevernreglene i forbindelse med pandemien setter imidlertid en stopper for dette, men dette håper man å få gjennomført til høsten.

Deler av formannskapet i Herøy fikk etter siste møte tirsdag 4. mai en omvisning på den nye brannstasjonen sammen med byggeleder Judit Dahl. Ordfører Elbjørg Larsen benyttet samtidig anledningen til å takke henne for jobben hun har gjort. Hun overrakte på vegne av kommunestyret en flott blomsterdekorasjon til Judit som et symbol på vel utført jobb.

Brannsjefen gratulerer
Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Vefsn brann og redning og brannsjef Tor-Åge Holand er veldig godt fornøyd med de nye fasilitetene.

- Herøy brann og redning har endelig fått sin etterlengtede brannstasjon. Den nye stasjonen har moderne garderober, møterom og vognhall for brann- og redningsbilen. Det er også etablert en funksjonell vaskehall for vasking av brann- og redningstjenesten sitt materiell.

- For Herøy kommune er det viktig å legge til rette for gode arbeidsmiljøforhold til sine ansatte. Kvinner og menn innen brannyrket har en noe høyere kreftrisiko enn befolkningen generelt. Det er derfor viktig å ha gode muligheter for rengjøring av utstyr og personell, samt god ventilasjon som sikrer innemiljøet på stasjonen, sier Holand.

Brannsjefen trekker også fram prosjektleder Judit Dahl som har hatt ansvaret for å trekke i trådene lokalt i forhold til framdrift og økonomi.

- Dette er et kjempeløft for den kommunale beredskapen. Kommunen har det seneste året lagt ned betydelige beløp for å heve kompetansen til sine mannskaper, samt styrke beredskapsmateriellet i kommunen. Den nye brannstasjonen følges også opp med en ny og slagkraftig brannbil som nylig er bestilt, sier brannsjefen.

- Solid kompetanse, gode arbeidsforhold og godt beredskapsmateriell er nøkkelen for å beholde brann- og redningspersonellet i kommunen. Engasjerte innsatsmannskaper er en styrke for kommunen og regionen for øvrig, sier brannsjefen før han avslutningsvis sender en gratulasjon til Herøy kommune og til Herøy brann og redning som brukere av de nye lokalitetene.

Takker for godt samarbeid
Michel Forsland i Contractor Bygg takker også kommunen for et godt samarbeid.

- Vi som lokal entreprenør er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.  Til tross for litt utfordringer i henhold til Covid-19 ble brannstasjonen ferdigstilt og overlevert til avtalt tid. Vi takker Herøy kommune for et flott samarbeid, og ønsker dem og brannvesenet lykke til i nye flotte lokaler, sier Forsland.

Pålegg fra Arbeidstilsynet
Etter pålegg fra Arbeidstilsynet i 2018 ble det vedtatt at eksisterende brannstasjon fra 1979 skulle påbygges. Påbygget på 260 m2 inneholder garderober med skitten og ren sone, personalrom, garasjeplass og vaskehall for brannbil. I tillegg er det også bygd en ny garasje for biler og utstyr til drift.

Garderobeanlegget er dimensjonert for antall brannkonstabler som kommunen må ha i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Det er Contractor Bygg som har hatt totalentreprise for brannstasjonen, etter at de vant anbudet. Kontrakt ble inngått 31. oktober 2019 og sluttfrist for byggearbeider var opprinnelig satt til 12. oktober 2020. På grunn av avvik og pandemi ble sluttfrist senere utvidet til 1. mars 2021. Brannstasjonen har derfor vært i bruk i vel to måneder allerede.

Ekstrautgifter med vann- og avløp og peling av tomt
Det ble ikke gjennomført grunnundersøkelser eller sjekket vann og avløpsledninger på tomten før totalentreprisen ble lyst ut. Ved oppstart av arbeidet ble det avdekket at det var behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet før man kunne sette i gang bygging av ny brannstasjon. De nødvendige arbeidene ble derfor tatt med i prosjektet.

I tillegg ble også vannforsyning til brannstasjonen oppgradert for å kunne gi tilfredsstillende slukkevann og rask påfylling til vanntank i brannbilen. Alle vann og avløpsrør på tomten ble også oppgradert, og det ble også lagt grunnlag for videre oppgradering av vann og avløp.

Ved utgraving av tomt viste det seg også at det var ustabil grunn, og det ble derfor besluttet at bygget måtte peles.

Dette ekstraarbeidet medførte i tillegg til pandemien at arbeidet ble noe forsinket. I tillegg førte dette også til en ekstrakostnad på rundt 1,2 millioner kroner inkl. mva.

Totalprisen for hele prosjektet ble på 16,2 millioner kroner inkl. mva.