Omfattende rehabilitering av bruer i Herøy

Renovering av Herøysundbrua

Statens vegvesen er for tiden i gang med renovering av Herøysundbrua og Hoholmen bru. Arbeidet er planlagt å foregå fram til september 2020.

Prosjektleder Roy Antonsen i Statens vegvesen har ansvar for større rehabilitering av bruer i region Nord gjennom prosjektet «tyngre bruvedlikehold».

- Det som foregår på Herøysundet bru og Hoholmen bru er at de skal beskyttes mot korrosjon for framtidige år. Det har vært en god del korrosjonsskader på armeringen på begge disse bruene, og disse nedbrytningsprosessene må stoppes for å forhindre at de ikke når en tilstand slik at de ikke lenger kan repareres, sier Antonsen.

Antonsen opplyser at det nå skal installeres et anlegg for katodisk beskyttelse av armeringen på bruene. Dette innebærer at armeringen skal påføres spenning fra en ekstern anode slik at den slutter å korrodere (ruste).

- På Hoholmen bru skal denne anoden sprøytes inn i en mørtelmasse, som senere også blir slammet og overflatebehandlet. En får da en fin betonggrå overflate slik at brua blir litt finere å se på.

- Når det gjelder Herøysundet bru så er den litt spesiell, da den ikke tåler så mye mer vekt. Vi kan derfor ikke sprøyte på mørtel på denne brua og er derfor nødt til å male på et anodesystem. Dette er en av de første stedene i landet at vi gjør dette med ei bru med moderne ledende malingsystem. Vi bruker altså elektrisk ledende maling som skal distribuere strøm til armeringen for å stoppe korrosjonsprosessen.

Øker levetiden med minst 20 år
Antonsen opplyser at prosjektet sin oppgave er at de ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv skal øke levetiden på bruene.

- Vi har veldig mange kystbruer i landet og bare i region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) har vi over 500 bruer som er over 20 meter. Det vil derfor være enorme summer som man må ut med for å bytte disse ut. Rent generelt er det derfor stor lønnsomhet å øke levetiden til disse bruene, sier Antonsen.

Antonsen opplyser at det samlet er satt av 20 millioner kroner til rehabilitering av Herøysundet og Hoholmen bru, men utelukker ikke at det kan komme noen tillegg.

Det er firmaet BMO AS som står for arbeidet og arbeidet skal etter planen avsluttes i løpet av september 2010.

Arrangerer folkemøte i oktober
Antonsen opplyser at det vil bli arrangert et folkemøte i løpet av oktober der det vil bli informert mer grundig om arbeidet som skal gjennomføres.

Lang prosess med ønske om ny bru
Herøy kommune har siden begynnelsen av 2000-tallet tatt opp trafikksikkerhetsproblemene på Herøysundet bru. I september-november 2007 ble det gjennomført en trafikkmåling som viste en døgntrafikk mellom 1384 – 1593 kjøretøy.

I 2008 fikk Herøy kommune utarbeidet et teknisk forprosjekt for ny bru av Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen Trondheim AS, med en pris på 38,5 mill. kroner. Den 24.06.08 vedtok formannskapet at brua er å anse som særlig trafikkfarlig skolevei for aldersgruppa 6 – 10 år, som gir rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole.

I august 2011 gjennomføres en ny trafikkmåling som viser en døgntrafikk på 2665. I 2012 utarbeidet Statens vegvesen et skisseprosjekt for ny bru med to alternativer, med en seilingshøyde på henholdsvis 7,0 og 9,0 meter.

I januar 2013 vedtok formannskapet i Herøy at ny bru skal lokaliseres sør for eksisterende bru, med to kjørebaner og egen gang/sykkelsti, og med en seilingshøyde på minimum 9,0 meter.

I 2014 lovet daværende fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo, etter å ha vært på befaring på brua, at det skulle igangsettes reguleringsarbeid for ny bru i regi av Statens Vegvesen. Da det i februar 2016 kom melding fra fylkesråd Wilfred Nordlund om at det heller ikke dette året ville bli satt i gang reguleringsarbeid bestemte et enstemmig formannskap at de ville starte reguleringsarbeidet i regi av kommunen. Den 19. desember 2017 ble reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser vedtatt av kommunestyret i Herøy.

I juni 2018 utarbeidet Statens vegvesen et kostnadsoverslag for ny bru over Herøysundet, med bakgrunn i notatet fra Aas-Jacobsen fra 2013 som med en usikkerhetsmargin på 25 prosent beregner totale kostnader til mellom 84 – 102 millioner kroner.

Under et møte i juni 2019 med nåværende samferdselsråd Svein Eggesvik var den trafikkfarlige brua nok en gang på sakskartet. Da påpekte ordfører og et samstemt et samstemt formannskap at brua er trafikkfarlig og at det i flere tilfeller har vært nestenulykker som lett kunne medført katastrofale følger.

Det ble også påpekt at det meste av trafikken dreier seg om interntrafikk som følge av at kommunen har et delt sentrum. Det ble derfor signalisert at det var på høy tid at brua kom med i fylkets videre planer.

Eggesvik var enig i at brua var dårlig, men at den nok måtte inn i regional transportplan og fylkets handlingsprogram for å bli realisert.

På bildegalleriet nedenfor kan dere se bilder fra da et vogntog sakset på vei opp Herøysundbrua fra Silvalen i 2016. Heldigvis skjedde dette sent på kvelden og en kan bare tenke seg konsekvensene dersom dette hadde skjedd på dagtid med stor trafikk over brua.

Renovering av Herøysundbrua
Det pågår nå et større arbeid med renovering av Herøysundbrua og Hoholmen bru. Det har i det siste blitt satt opp stilas som naturlig nok begrenser seilingshøyden under brua.

Annonser