Også Dønna uten næringssjef

9_tore_breddefoto
Rådmann Tore Westin i Dønna kommune innstiller på å la stillingen som næringkonsulent bli stående i vakanse fra 1. januar. Også Herøy kommune har stillingen som næringssjef stående i vakanse mens HALD IKS ivaretar næringssjefens arbeid.

Den ansatte som i dag innehar 50 %-stilling som konsulent i Dønna kommune (næringskonsulent) vil si opp stillingen i forbindelse med tilsetting i 100 % ingeniørstilling (oppmålingsingeniør) fra og med 1. januar 2011.

Sparer penger Med bakgrunn i dette er det i forbindelse med innleggelse av nye tiltak for budsjett for 2011 bedt om at det å stille stillingen i vakanse blir registrert som tiltak.

Kommunen vil spare kr. 240.000 i lønnsutgifter inkludert sosiale avgifter dersom stillingen stilles i vakanse i 2011.

Dette skriver rådmannen i siitt saksframlegg til formannskapet 7. desember.

Saksutredning: Det har under arbeidet med å utarbeide økonomiplan for perioden 2011-14 kommet fram ønske fra kommunestyret om å utrede nødvendige utgiftsreduksjoner/stillingskutt for å få en økonomiplan i balanse.

Deriblant denne 50 %-stillingen som konsulent innenfor næring/landbruk.

Konsulent-tjenester Rådmannen har i sitt forslag til budsjett for 2011 lagt inn som tiltak at stillingen stilles i vakanse i 2011, men at det bevilges kr. 100.000 til kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med oppfølging av næringssaker (ilandføring av olje/gass, m.m.).

Netto utgiftsreduksjon er således 140.000 kroner i 2011.

Galt å lyse ut Rådmannen mener at dette er eneste alternativ.

”Det vil bli helt galt å lyse stillingen ledig og foreta tilsetting vinter/vår 2011 samtidig som man utreder omfattende stillingsreduksjoner hvor denne stillingshjemmel inngå,” skriver rådmann Westin.

Han påpeker at det å stille stillingen i vakanse vil få konsekvenser for kommunens muligheter til å bidra med tilrettelegging for næringsutvikling.

”Kommunen vil ikke lenger klare å stille med førstelinjetjeneste i egen kommune som en del av kommunens satsning på næringsutvikling gjennom HALD IKS. Dette vil si at lokale grundere og etablert næringsliv ikke lenger vil ha mulighet til å få noen oppfølging hos kommunen, men må gå direkte til HALD IKS, Innovasjon Norge og bankene.

Konsekvenser Videre vil det å stille stillingen i vakanse kunne få konsekvenser for kommunens administrering av næringsfondet og utdeling av lån/tilskudd, dette i form av lengre saksbehandling og nødvendige endringer av vedtektene for kommunens næringsfond (endring fra lån til i større grad å gi tilskudd),” skriver Tore Westin.

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret vedtar at 50 % stilling som næringskonsulent skal stilles i vakanse med virkning fra og med 1. januar 2011 og inntil kommunestyret har tatt stilling til framtidige stillingsreduksjoner i henhold til sitt vedtak i økonomiplan for perioden 2011-14.

2. Kommunestyret gir rådmannen v/landbruks- og næringssjef anledning til å benytte inntil kr. 100.000 av innsparte lønnsmidler i 2011 til kjøp av nødvendige konsulent-tjenester i forbindelse med eventuelle utredninger og liknende.
9_tore_breddefoto
Dønnarådmann Tore Westin

Annonser