Offisiell åpning av nytt helsehus og nye omsorgsboliger

Nytt helsehus

Den 9. oktober 2019, kl. 13.00 har Herøy kommune den glede å invitere til offisiell åpning av nytt helsehus og nye omsorgsboliger.  Ordfører Arnt Frode Jensen forestår den høytidelige åpningen av byggene.  Mellom kl. 14 og 17 er det åpent hus, og alle som har lyst kan få se seg om i byggene.

Helsehus 1.jpgDet nye helsehuset har gode og moderne fasiliteter for helse- og tannhelsetjenesten i kommunen.  Under helsehuset er det bygget en parkeringskjeller for de ansatte, med egen ladeplass for elbil.  I tilknytning til dagens omsorgssenter har Herøy kommune bygget åtte nye omsorgsboliger, to nye forsterkede sykehjemsplasser og et nytt aktivitetssenter. Det er også bygget tre sansehager i uteområdet mellom byggene til omsorgssenteret. 

Helsehuset, omsorgsboliger og sykehjem danner nå et eget tun, der det er mulig å gå tørrskodd under tak mellom byggene.  Denne samlokaliseringen er gjennomført for å styrke koblingen mellom en forsterket omsorgstjeneste og legetjenesten.  Hensikten er å kunne ivareta kommunens ansvar og oppgaver knyttet til samhandlingsreformen og eldrebølgen.  Investeringene som er gjort gjør kommunen i stand til å møte kjente utfordringer knyttet til et stigende antall eldre i samfunnet, og utfordringene knyttet til et økende antall eldre med demenssykdom.  De nye byggene har også styrket kommunens kapasitet og muligheter for å kunne ta hånd om stadig flere, og svært syke pasienter.

Bakgrunnen for denne styrkingen av helse- og omsorgstjenestene var kommunestyrets vedtak av samfunnsdelen av kommuneplanen i 2011.  To sentrale tiltak i den vedtatte kommunedelplanen for helse, sosial og omsorg, var bygging av nytt helsehus og styrking av kapasiteten i omsorgstjenesten.

Annonser