Herøyfjerdingen har blitt gjort kjent med at det har vært gjort en rekke henvendelser til fylkeskommunen av både kommunen og private der det er påpekt at fylkesveiene i kommunen er svært slitt og har dårlig standard. Vi har også fått vite at mange bilførere har fått ødelagt både dekk og felger når de har vært uheldig og kjørt inn i store hull i veidekket. Disse hulleme blir  i etterkant lappet sammen, men for de som har hatt store utgifter med bytte av dekk og felger hjelper jo dette svært lite.

En del av de kommunale veiene bærer også preg av stor slitasje og flere steder har det vært nødvendig å tette hull i veibanen som strakstiltak. I utgangspunktet følges opprusting av de kommunale veiene i henhold til «Hovedplan veg 2022-2029» som ble vedtatt 10 september 2021. Under budsjettbehandlingen i desember ble årets budsjett styrket med 2,5 millioner kroner til asfaltering, og en kan derfor anta at de dårligste kommunale veiene blir opprustet i løpet av året.

Nedenfor kan dere lese brevet som ordfører Elbjørg Larsen har sendt til fylkesråd for transport og infrastruktur, Monica Sande med kopi til fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Jeg henvender meg til Fylkeskommunen med bakgrunn i at jeg som ordfører i Herøy får veldig mange meldinger om svært dårlig asfalt på fylkesveiene i kommunen. Bilister har fått ødelagt dekk, felg og forstillinger på biler. Syklister mener det er direkte farlig å sykle på enkelte strekninger. Det er bare blitt verre og verre, og nå er det på grensen til det uforsvarlige på enkelte stekninger.

Jeg er fullt klar over at Fylkeskommunens økonomi og prioriteringer av opprusting av fylkesveiene, men jeg vil likevel beskrive noe av det som er spesielt for oss i Herøy.

Historikk:
Vi har ett av de mest trafikkerte fergestrekkene i Nordland knyttet til vår kommune. Sambandet Flostad-Søvik hadde 216044 pbe med fergene i 2022. Til sammenligning hadde Skarberget – Bognes 235982 pbe. Jeg viser til denne sammenligningen for å belyse den store trafikken på de dårlige fylkesveiene våre til fergeleiet. Den store trafikkmengden kommer av den store trailertrafikken knyttet til Mowi sitt lakseslakteri på Herøy, i tillegg stor trafikk som skapes av og med at vi er en stor havbrukskommune. I de senere årene har det også vært stor og gledelig satsing på reiselivet, noe som også gir økt trafikk – både med bil, men også for syklister på dårlige fylkesveier uten gang -og sykkelstier.

I tillegg har det skjedd strukturendringer internt i kommunen. Jeg kan blant annet nevne at vi har lagt med alle grendeskolene slik at alle elevene er samlet på en skole – noe som også krever skoleskyss med buss for alle elevene våre, det må foregå på trygge veier.

Prioriteringer:
I saksutredningen for Fylkestinget (sak 143/2017), side 1 ble det lagt stor vekt på at fergetilbudet i Nordland skulle prioriteres ut fra behovene i sjømatnæringen/næringslivet:

  • Transporten fra de fire lakseslakteriene på Skrova, Sør-Arnøy, Lovund og Herøy gis særskilt oppmerksomhet.
  • I Nordland ligger 4 lakseslakterier med stor produksjon på øyer hvor transporten ut til markedet starter med en ferjereise. Her vil jeg legge til at transporten starter med en dårlig fylkesvei. Da veiene i sin tid ble bygd var de nok ikke dimensjonerte for denne store trafikken.

Konklusjon:
Basert på beskrivelser over ber jeg fylkeskommunen gjennomføre befaring av tilstanden på fylkesveiene i kommunen og vurdere prioritering av opprusting og asfaltering i Herøy i 2023. Som strakstiltak må det det komme opp kjegler og skilting der det er mest fare for trafikantene.