Ønsker nytt møte om skoleskyssen

alvorlig
Rådmann Roy Skogsholm skriver i et brev til Nordland Fylkeskommune at den negative behandling skoleskyss-saka i Herøy har fått skaper frustrasjon og forargelse blant foreldrene. Han foreslår endinger som kan gjøres uten ekstra kostnader.
Rådmann Skogsholm ber gjennom brevet om et evalueringsmøte om skoleskyssen med buss i Herøy.

Som kjent har foreldre på Øksningan og på Nord-Herøy holdt elevene sine heime en stund på grunn av elendig organisering av skoleskyssen.

I brevet, som er stilet til fylkesråd for samferdsel Jon Tørset, går rådmann Roy Skogsholm gjennom problematikken omkring buss-skyssen og foreslår endringer som kan gjøres - uten at det skal føre til ekstra kostnader.

Endringer som kan tilfredsstille kravene til ordnet skolseskyss.

Vi gjengir her brevet fra rådmannen: JUSTERING SKOLERUTER MED BUSS I HERØY - ØNSKE OM EVALUERINGSMØTE

Jeg viser til gårdagens møte og repeterer problematikken rundt skoletransport med buss i Herøy:

1. Skolene på Seløy og Øksningan ble vedtatt nedlagt fra 01.08.08.

2. Herøy kommune la i juni fram et forslag til ruteopplegg gjeldende fra skolestart. Forslaget var basert på bruk av to busser; en fra Seløy og en fra Øksningan. I tillegg skulle Tenna betjenes med undertransportør.

3. Forslaget ble avvist fra Nordland fylkeskommune med økonomiske begrunnelser.

4. I et møte 23.06.08 ble fylkeskommunen og kommunen enig om et opplegg med at en buss skulle betjene Seløy og Øksningan, Engan skulle betjenes med undertransportør og en buss skulle betjene Tenna.

5. Herøy formannskap sluttet seg til denne løsningen i et møte 05.08.08.

6. Ved skolestart oppstår det komplette kaos. Den ene bussen  fra Seløy og Øksningan kjører også Engan. Resultatet blir at bussen blir overfylt (helt opp i 65 passasjerer inklusiv øvrig reisende) og bussen kom 10 min. for sent til skolen.

Foreldrene i Seløy og Øksningan ble rasende og holdt elevene hjemme i skolestreik til sammen vel en uke.

7. Fylket ble varslet det ble gjort korrigeringer på Engan i.h.t. inngått avtale.

8. Problemene fortsatte med overfylt buss både på morgen og ettermiddag. Fylket beordret Tenna-bussen til å ta en ekstra tur til Silvalen for avlaste.

9. Undervegs viste det seg at handicapkjøringen ikke ble gjennomført etter gjeldende regler. Etter drøftinger med fylket og transportør ble dette løst med en ekstra bil for handicapkjøringen.

10. Foreldrene var fortsatt misfornøyd med for lang kjøretid. Seløy og Øksningan har tidligere blitt betjent med en buss for frakting av ungdomsskoleelevene.

11. Fylket gikk gjennom saken og fastsatte en rute der Øksningan ble betjent sist på morgenen og først på ettermiddagen. Begrunnelsen var det er flere elever på klassetrinn 1-4 i Øksningan.

12. Foreldrene på Seløy reagerte sterkt på denne løsningen. En elev på 7 år på Seløy får hver dag en kjøretur på 46 min (etter våre målinger).

13. Det oppstod en meget tilspisset stemning mellom Seløy og Øksningen.

14. Herøy kommune tok initiativ til et møte mellom foreldrene. Dette møtet ble avholdt  01.09.08. Foreldrene ble ening om et prøveopplegg på en måned der de delte belastningen med å være først og sist. Det ble videre enighet om at en ønsket en evaluering av hele skoletransportopplegget i Herøy sammen med fylket etter en måned.

15. Herøy kommune henvendte seg til fylket 02.09.08 for å få gjort denne justeringen som etter vår oppfatning ikke fører til økte kostnader. En evaluering vil tjene alle parter.

16. Endringen ble kontant avvist uten begrunnelse 09.09.08. Det ble heller ikke svart på henvendelsen om evalueringsmøte.

Vi mener at dette er en unødvendig negativ behandling av saken. Dette skaper også stor frustrasjon og forargelse blant foreldrene. Endingen kan utføres uten ekstra kostnader.

De eneste kostnadene fylket vil ha med et evalueringsmøte er reisekostnader. Hvis dette er et problem kan Herøy kommune dekke reisekostnadene.

Vi er ikke vant med en slik behandling av folk. De fleste floker løses gjennom gode prosesser.

Akkurat denne saken kan sannsynligvis løses enkelt innenfor de ressurser som er lagt til Herøy for skoletransport.

Jeg ber fylkesråden om å gå inn i denne saken og finne en løsning.
alvorlig
Rådmann Roy Skogsholm skriver blant annet at Herøy kommune ikke er vant til slik behandling av folk som man er utsatt for i denne saka.

Annonser