Ønsker ny eldrebuss

eldrebussen
Eldrerådet i Herøy skal mandag møtes for å uttale seg om bruken av eldrebussen og eventuelt anskaffelse av ny buss.
Saksutredning: I eldrerådets møte 19.06.08 tok representanten Torvald Jakobsen opp spørsmålet om eldrebussen og evt. anskaffelse av ny m/heis.  Det ble enighet om å undersøke litt om saken og legge dette frem i neste møte som planlegges 22.september 2008.

Eldrerådet følte at bussen ble mest brukt i forbindelse med idrettsarrangement og lite til eldre og uføre som har fortrinnsrett til å bruke bussen.

Med bakgrunn i dette ble det tatt kontakt 24.07.08 med Eldrebussens Venner om det fortsatt er disponible midler som eventuelt kan brukes til delfinansiering av formålet.Bakgrunn:

1.oktober 1996 ble det inngått følgende avtale mellom Herøy kommune og ”Eldrebussens Venner”:

Foreningen ”Eldrebussens Venner” (EBV) overdrar med dette eldrebuss reg.nr. XV 44819 til Herøy kommune på følgende vilkår;

  • Herøy kommune overtar bussen og påtar seg derved ansvaret for drift og vedlikehold
  • Herøy kommune påtar seg å forestå utleie av bussen etter fastlagte regningelinjer.  Eldre og uføre i Herøy har fortrinnsrett til å bruke bussen.  Bussen kan leies ut til lag og foreninger.
  • Innen utgangen av 1997 skal ordningen/bruken av bussen evalueres.  EBV skal delta i evalueringen.
  • EBV forbeholder seg retten til å kreve bussen tilbakeført dersom ordningen skulle opphøre.
      Det ble utarbeidet driftsrutiner og som ble revidert juli 2003, (godkjent av kommunestyre 30.10.03 – sak 101/03)  og hvor det blant annet står at eldrebussen kan brukes til følgende formål:

Transport av eldre og uføre:

Eldrebussen kan benyttes i forbindelse med utflukter, teaterbesøk, kirkebesøk og lignende. Den kan ikke benyttes til transport av enkeltpersoner, bingokjøring og lignende. Det skal ikke kreves betaling av passasjerene. Både kommunalt ansatte og andre kan kjøre bussen.

Kommunal egenbruk:

Bussen kan benyttes til befaringer, transport av grupper på besøk og lignende.  Transporten må være tilknyttet kommunal aktivitet/virksomhet. Det skal ikke kreves betaling fra passasjerene. Både kommunalt ansatte og andre kan kjøre bussen. For skoler og barnehager gjelder samme vilkår som for lag og foreninger.

Lag og foreninger:

Til lag og foreninger leies bussen ut uten fører og kan benyttes til idrettsaktiviteter, turneringer og organiserte turer for medlemmene i lagets/foreningens regi.  Skoleklasser, barnehager og lignende kan leie bussen i regi av organiserte foreldregrupperinger som for eksempel foreldreutvalg. Lag og foreninger må selv stille med godkjent sjåfør.

Annet utleie:

Eldrebussen leies ikke ut til andre enn som er nevnt ovenfor. Eldrerådet tok så opp saken i møte 29.01.07 og hvor det vedtatt at rådmannen skulle kalle  inn til et avklarende møte om bussens anvendelighet og dette ble avholdt 10.04.07 hvor eldrerådet, HSO-sjef, plan- og utviklingssjefen deltok for uten rådmannen, og hvor det ble protokollert følgende i referatet:Sak 2. Drift og ettersyn av eldrebussen

Eldrebussen er en folkegave som resultat av en pengeinnsamling fra privatpersoner og bedrifter. Eldrebussens venner har vært en aktiv organisasjon for bussen. Hensikten med bussen har vært å skape et godt trivselstiltak for eldre. Bussen administreres i dag av kommunen gjennom teknisk etat. Bussen er stasjonert ved brannstasjonen.

Selv om teknisk etat har en streng prioritering av de eldres bruk er forholdet i dag at idrettslaget står for ca. 90 % av bruken. Teknisk etat ivaretar ettersyn og teknisk vedlikehold.

Det har ikke vært noen spesiell misnøye med kommunens håndtering av saken men det er ønskelig at styringen av bussen blir sterkere knyttet opp mot de eldres interesser. Det har kanskje også vært ønskelig med en bedre oppfølging av renhold og tilrettelegging før bruk.

Eldrerådet ønsker at det tas opp forhandlinger med Herøy ASVO om å overta drift og ettersyn. Bussen er 10 år gammel men er i god stand. Det har vært et mislykket forsøk på å montere rullestolheis. Montering av heis vil sannsynligvis kreve større investeringer enn bussens verdi.

En slik investering bør derfor utsettes til det er grunnlag for å skaffe en ny buss.

Rådmannen tar kontakt med Herøy ASVO for å drøfte opplegg for drift og ettersyn. Forslag til opplegg og reviderte retningslinjer for drift og bruk av bussen legges fram til behandling i eldrerådet før den presenteres videre til politisk behandling.

Etter dette ble det ført forhandlinger med Herøy ASVO AS, og kommunestyre godkjente i møte 14.02.08 – sak 4/08 – avtale med Herøy ASVO AS – om administrering av bussen med virkning fra 01.01.08.  I vedtaket heter det at ordningen skal evalueres etter 1 år.

Eldrerådets sekretær sendte 24.07.08 en henvendelse til Eldrebussens Venner v/Kjell-Inge Jakobsen med forespørsel om det fantes disponible midler hos foreningen som evt. kunne benyttes til delfinansiering av ny eldrebuss m/heis. 

Saken er videre drøftet med han, og han vil foresøke å avholde møte i foreningen og gi tilbakemelding før eldrerådets møte.
eldrebussen
Eldrebussen i Herøy

Annonser