Ønsker innspill på planverk

kommuneplanillustrasjon
Er du interessert i hvordan arealene i Herøy skal utnyttes/benyttes til det beste for deg selv og samfunnet på kort og lang sikt? Vil du være med på å påvirke hvordan arealer på din eiendom skal utnyttes? Da vil vi oppfordre deg til å engasjere deg i arbeidet med arealplanleggingen i Herøy Kommune.
Fra i dag ligger forslaget til "Planprogram for revisjon av arealdelen" 2010 - 2013 under nytt menypunkt nede på venstre side. (Se "Kommuneplanens arealdel")
 
Målsetningen med dette planprogrammet er å vise hvordan myndigheter, organisasjoner og andre skal arbeide med revisjon av arealdelen til kommuneplan.
 
Endelig vedtatt plan vil styre arealbruken i kommunen de neste årene frem til eventuell ny arealplan blir vedtatt.
 
Det er viktig med samarbeid og et helhetlig grep for å sikre at arealbruken både gagner den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
 
Planprogrammet skal blant annet være et verktøy for tidlig og gode medvirkningsprosess knyttet til arbeidet med arealplan.
 
Planprogrammet skal videre synliggjøre hva som skal skje på ulike tidspunkter i planprosessen. På en slik måte vil berørte og interesserte aktører kunne følge prosessen for så å komme med eventuelle innspill.
 
Jo tidligere innspill kommer jo større er muligheten for å kunne påvirke den planlagte bruken av arealene.
 
Planprogrammet omfatter bl.a.:
- Beskrivelse av formålet/hensikt med planarbeidet
- Beskrive arbeidsprosesser, og de ulike myndighetenes ansvar i dette arbeidet
- Beskrive opplegget for medvirkning, spesielt overfor grupper som antas å bli særlig berørt
- Beskrive behovet for utredninger, opplegget og metodikken.
 
Trykk på "Kommuneplanens arealdel" for mer og fyldig informasjon.  
kommuneplanillustrasjon
Nå kan du være med på å påvirke hvordan blant annet arealer på din eiendom skal utnyttes.

Annonser