Ønsker innspill på kommuneplanens arealdel

Flyfoto Raymond Angel

Herøy kommune ønsker innspill på kommuneplanens arealdel innen 14. juli 2019.

Formannskapet i Herøy vedtok 14. mai 2019 å legge ut kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn til 14. juli 2019.

I høringsdokumentet står det at målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en levende og mangfoldig kommune der vekst og utvikling er sikret i hele kommunen. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne. Videre legges det vekt på at plandokumentene skal være lett forståelige. 

- Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel startet i 2015, og først nå er et forslag lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Når det gjelder innspill så har disse blitt vurdert – noen er tatt med og noen ikke. De innsigelser reinbeitedistriktet samt Fylkesmannen har hatt til foreslått arealbruk er tatt til følge, og disse innspillene er derfor ikke videreført i det planforslaget som nå legges frem.

- Fordi planarbeidet har gått over lang tid har det vært utskifting av saksbehandlere, og det knytter seg noe usikkerhet til om all informasjon har blitt registrert/brakt videre underveis i arbeidet som følge av dette. Vi ber derfor alle som har fremmet innspill til planarbeidet om å kontrollere om innspill er omtalt i plandokumentene. Hvis du ikke finner noe informasjon om ditt innspill, og ikke kjenner årsaken til at det ikke er tatt med i planen, kan du melde fra om dette innen høringsfristens utløp 12. juli 2019, opplyser kommunalleder teknisk, Jan Sigurd Pettersen.

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2029 ble lagt ut til på Herøy kommunes hjemmeside 16. mai 2019. 

Planmaterialet består av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, ROS-analyse og konsekvensutredning. Det blir en høringsperiode frem til 12. juli 2019. Etter det blir det merknadsbehandling og sluttbehandling av planen.

Hva er en kommuneplan?
Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Dette er kommunens viktigste plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes på lang sikt. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i §11 i plan- og bygningsloven. Hva planarbeidet er basert på, og hva som i hovedsak endres i forhold til gjeldene plan fremgår av planbeskrivelsen og saksfremlegget til formannskapsmøtet 14. mai 2019.

Her er dokumentene:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
ROS-analyse
Konsekvensutredning
Samlet saksfremstilling
Saksprotokoll
Plankart hele kommunen
Silvalen og Nord-Herøy
Sør-Herøy
Tenna
Øksningan
Seløy
Staulen
Husvær og Brasøy
Sandvær

Saksfremlegg og protokoll fra formannskapsmøte 14.05.2019

Dokumentene ligger også tilgjengelig på rådhuset (Silvalveien 1).

Slik gir du innspill:
Innspill sendes til post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy innen 12. juli 2019.
Merkes med "sak 17/445."

Kontaktperson: Jan Sigurd Pettersen, Kommunalleder teknisk

Foto: Raymond Angel

Annonser