Et samlet formannskap samlet seg bak rådmannens innstilling og gav uttrykk for at de syntes den framtidige fastlandsforbindelsen var for dårlig forankret. Det ble av flere representanter påpekt at behovet til næringslivet måtte komme klarere fram.

Rådmannens innstilling består av en rekke punkt, der det blant annet blir bedt om at en del tall blir korrigert før fylkestinget skal behandle saken. Med forutsetning om at ikke nye tall fører til vesentlige endringer støtter også innstillingen at veien mellom Dønna og Herøy skal opprustes som kortsiktig prosjekt.

- Vi ønsket i utgangspunktet et møte med fylket for å ta opp de punkter som er påpekt i innstillingen til det arbeidet som er gjort i KVU-en, men det fikk vi ikke anledning til, sa ordfører Arnt Frode Jensen.

Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. Saken skal endelig vedtas i Kommunestyret 23. april.

Her er innstillingen i sin helhet:

1. Konseptvalgutredningen (KVU-en) er et svært viktig dokument for drøfting og valg av framtidige kommunikasjonsløsninger i regionen. Det er derfor gledelig at denne prosessen er kommet i gang og at det foreligger et forslag til KVU. Det framlagte dokumentet har noen alvorlige mangler som kan bli brukt mot oss i framtiden og noen mangler som skaper usikkerhet. Det er viktig at dette dokumentet blir så korrekt som mulig slik at drøftingene framover kan gå på en omforent plattform.

Følgende må gjennomføres før fylkestingets behandling av saken:

1.1 Beskrivelse av pendlertall i Herøy og Dønna må beskrives nøyaktig for hver av kommunene med basis i tall fra SSB
1.2 Verdiskapningen av fiskeri og oppdrett må beskrives på samme måte som for oljerelatert næring.
1.3. Andelen av tunge kjøretøy i forhold til total PBE må beskrives på begge samband.
1.4. Lakseproduksjonen på Herøy korrigeres til 70000 tonn pr. år og 18-25 trailere per dag.
1.5. Fergestatistikken for 2013 tas ut og erstattes med statistikken for 2014. 2013 var et unormalt år med ombygging av lakseslakteriet og en rekke problemer med fergetrafikken.
1.6. Trafikktallene for FV 828 oppdateres på de forskjellige strekningene.
1.7. Det engasjeres en forskningsinstans/konsulent for å kartlegge oppdrettsnæringens utvikling fram mot 2050 og den betydning dette har for våre transportløsninger. Tallene som sannsynligvis ligger flere ganger høyere enn det som er lagt inn må legges inn i alle beregninger og vurderinger.

2. Under forutsetning av at ikke nye tall fører til vesentlige endringer støtter vi forslagene til kortsiktig konsept 0+ og langsiktig konsept 3 Tunnel Nord-Herøy – Alstenøya.

3. Følgende utredninger må gjennomføres umiddelbart etter at KVU en er vedtatt:

3.1. Det foretas en «mernytteberegning» av valgte konsepter etter samme modell som «Ferjefri E39».
3.2. Det foretas en totalgjennomgang av ferge- og båttrafikken mellom Dønna/Herøy og Alstenøya der også trafikken til Løkta, Austbø og Brasøy trekkes inn. Gjennomgangen skal avklare muligheter for andre løsninger og hvilke tiltak som må gjennomføres for å få dette til. Her skal tiltak på veier og fergeleier inklusiv nytt fergeleie i Sandnessjøen med tilhørende trafikksystemer utredes. Utredningen bør ledes av en styringsgruppe bestående av ordførerne i de tre kommunene, fylkeskommunen og statens vegvesen.
3.3. Det utarbeides et forprosjekt for det langsiktige konseptet som avklarer tekniske løsninger, kostnadsoverslag med nøyaktighet +_ 25 % og finansieringsmodeller basert på korrigerte trafikktall og fergeinnløsning og bompenger.
3.4. Det utarbeides reguleringsplaner for kortsiktige og langsiktige løsninger.

Skuffet over Alstahaug
-
Jeg er bekymret over behandlingen av KVU-en i Alstahaug. Det er kun gjort vedtak i Kommunikasjonsutvalget og det synes jeg er for dårlig, noe jeg også har tatt opp med ordfører Bård Anders Langø. Jeg mener at saken er så viktig at den bør behandles i kommunestyret, sa Jensen.

Et samlet formannskap delte ordførerens bekymring og syntes vedtaket fra nabokommunen var vagt. Flere gav uttrykk for at dette var lite tillitsskapende i den pågående kommunestrukturprosessen og lite verdig et regionsenter.

- Jeg mener vi ikke har noe regionsenter, sa Vegar Dalen (FRP)

I vedtaket fra Alstahaug er veien mellom Herøy og Dønna løftet opp som viktigere enn undersjøisk tunnel, i strid med saksbehandlers innstilling. Først på lista kom ikke uventet aksen Brønnøysund – Alstahaug med bedre fergeforbindelse mellom basebyene Sandnessjøen og Brønnøysund som har vært en prioritert sak fra Alstahaug kommune.

Her er punkt 2 og 3 i vedtaket fra Alstahaug:

2. FV 828
Det er av største viktighet å starte opp arbeidet med opprusting av FV 828 mellom Herøy og Dønna. Dette har betydning både ift. arbeidspendling, men også ift. kapasitet inn til Sandnessjøen i påvente av en fremtidig tunnelløsning.

3. Aksen Herøy/Dønna – Sandnessjøen
Løsningen med undersjøisk tunnel finner vi å kunne gi vår støtte. Dog er det viktig at det også tas høyde for god veiløsning der tunnelen kommer på land. Veien må ledes bort fra boligområder og over på fylkesvei 17 ved Kleivskaret. Dagens vei over Kleivskaret bør erstattes med tunnel.

Når det gjelder fergesambandet Søvik – Austbø forutsettes en tilfredsstillende kapasitet og frekvens både for skoleelever, arbeidspendlende, næringstransport mm.

En kan jo spørre seg hvorfor det er så viktig for Alstahaug å ruste opp veien mellom Herøy og Dønna, når det også ligger i kortene at det skal utredes et hovedfergesamband på Dønna. Hvis dette blir en realitet er det jo mest sansynlig Austbø og de sørlige delene av Herøy som blir sterkest rammet og får et dårligere tilbud enn i dag.

Innstillingen fra Dønna formannskap følger langt på vei vedtaket fra Herøy, men er mer presis i at de ønsker hovedsamband over Dønna som kortsiktig løsning.
Trykk her for å lese innstillingen fra Dønna formannskap. Saken skal endelig behandles i kommunestyret 28. april.

For dårlig forankret
Ordfører og de andre formannskapsrepresentantene gav uttrykk for under behandlingen at de mente svakheten med KVU-en er at tunnelen ikke er godt nok forankret.

- Målet må jo være fastlandsforbindelse. Alle har uttrykt at de ønsker en fastlandsforbindelse og Fylkeskommunen bør se til fagmiljøene, sa Jensen.

Vegar Dalen ville vite hva som var bakgrunnen for å korrigere måletallene.

- Vi har en mistanke om at interntrafikken innad i Herøy mellom Øksningan, Seløy og Marine Harvest er tatt med i trafikktallene til Dønna. Vi mener det blir mye mer korrekt hvis målingene kan skje på Teigstad på Dønna. Vi har tatt dette opp med fylket, men har ikke fått noe svar tilbake, sa Jensen.

Etterlyser samtidige prosesser
Arnt Eling Paulsen (Ap) gav uttrykk for at de punktene som er kommet med i innstillingen gjør saken bedre.

- Det er ekstremt viktig å få behovene til næringslivet fram. Herøy er den eneste kommunen i regionen der man forventer at folketallet ikke skal gå ned. Det mest samfunnsnyttige er å bygge tunnel og for hvert år som går taper man derfor penger. Det må jo være mulig å få til samtidige prosesser og begynne så tidlig som mulig med en tunnelløsning. Det er kanskje viktig å få dette forankret enda bedre under behandlingen i kommunestyret, sa Paulsen

Elbjørg Larsen gav også uttrykk for at hun var skuffet over nabokommunene og hadde håpet at man kunne være litt mer omforent. Hun støttet også Paulsen i at det burde være mulig med parallelle prosesser.

Savner tall på tidsbruken
Yngve Magnussen (H) syntes tallene på tidsbruken med å komme seg fram er for lite utdypet i utredningen.

- Du kommer faktisk fortere fram og situasjonen i havbruksnæringen gjør at transportbehovet kan bli enda større enn tidligere antatt, sa Magnussen.

- I dag bruker vi rundt en time til Sandnessjøen. Med fastlandsforbindelse bruker vi en time til Mosjøen. Det er dette som er viktig å ta med i framtidsperspektiv. I 2050 kan det bli 100 vogntog per dag og da vil ikke fergetilbudene holde, sa Arnt Erling Paulsen.