Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner, kulturaktører og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2018.

Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune. Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris følger vedlagt. Prisen er på kr 50 000.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

Aktuelle kandidater meldes til:
Herøy kommune, post@heroy-no.kommune.no innen 11. oktober 2018.

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS    

 1. Nordland fylkeskommune deler ut en "Nordland fylkeskommunes kulturpris".
  Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.  
   
 2. Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet. Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.  
   
 3. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.
   
 4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller kan de likevel deles mellom to eller flere personer. Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner faller utenfor tildelingen av prisen.
   
 5. Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kultur- prisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.
   
 6. Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner dette formålstjenlig.