I forbindelse med den pågående kommunerformen er det utarbeidet en intensjonavtale mellom kommunene som skal behandles av de samarbeidende kommunene innen utgangen av juni.

Under voteringen ble dette endringsforslaget fra Arbeiderpartiet vedtatt mot to stemmer:

Herøy kommune tar framlagte intensjonsplan mellom Vefsn, Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy til orientering og vil komme tilbake til saken i forbindelse med ferdigbehandling av kommunestrukturprosjektet. I denne sammenheng bør også en sammenslåing med Dønna kommune utredes, slik at kommunestyret får følgende alternativ til vurdering;

  • Hald + Vefsn
  • Hald
  • Herøy + Dønna
  • Fremdeles egen kommune

Innstillingen til rådmannen gikk ut på å slutte seg til den framlagte intensjonsplanen mellom kommunene Vefsn, Leirfjord, Dønna Alstahaug og Herøy. Denne fikk kun støtte fra Vegar Dalen (Frp) og Yngve Magnussen (H).

Trykk her for å lese intensjonsplanen.

Under behandlingen sa Vegar Dalen (FRP) at han ville holde mulighetene åpne for en større konstellasjon og mente det ble for snevert å definere tre alternativer.

Ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) viste til at ungdommene i følge spørreundersøkelsen er positiv til en sammenslåing med Dønna og da syntes han det var fornuftig å utrede dette.

- Dette kan være en god løsning i påvente av fastlandsforbindelse, sa Jensen

Arnt Erling Paulsen (Ap) støttet Jensen i at det var lurt å se på denne løsningen.

- Jeg gleder meg til å få en oversikt over økonomien i denne saken og synes det er bra med en vurdering av sammenslåing med Dønna, sa Paulsen.

Bakgrunn
Kommunene Vefsn, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Herøy har tatt initiativ til et felles arbeid med eventuelle kommunestrukturendinger. Arbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av ordførerne mens rådmennene utgjør en arbeidsgruppe som utreder eller tar initiativ til eksternt utførte utredninger for å framskaffe et godt beslutningsgrunnlag når kommunestyrene skal ta stilling til eventuelle strukturendringer.

Dette arbeidet har hittil fått fram en rapport «Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland» utarbeidet av Telemarksforskning. Videre er det utarbeidet et forslag til Intensjonsplan/Intensjonsavtale som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med saken. Denne planen legger ingen føringer på kommunens endelige stilling til saken men danner en ramme for prosessen hvis alle eller noen av kommunene velger å slå seg sammen. Styringsgruppen har besluttet at intensjonsplanen skal behandles av kommunene innen utgangen av juni 2015.

Den foreliggende intensjonsplanen fastlegger følgende mål og delmål:

  • Etablere en livskraftig og attraktiv kommune på Helgeland
  • Sikre en god demokratisk styring av den nye kommunen
  • Sikre og videreutvikle kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene til innbyggerne
  • Sikre at den nye kommunen er i stand til å påta seg nye oppgaver, jfr ekspertutvalgets sluttrapport.
  • En viktig faktor for ny kommune vil være å få på plass en fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna

Spørreundersøkelse
Arbeidsgruppen har også fått gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Sentio i alle kommunene for å få synspunkter på sentrale punkter i prosessen.

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at det er mange i Herøy som kan tenke seg til å slå seg sammen med nabokommunen Dønna, spesielt blant ungdommen. Den samme tendensen ser vi i enda sterkere grad i Dønna.