Ønsker å legge ned vaskeriet

3_roy_skogsholm
Rådmann Roy Skogsholm foreslår å legge ned vaskeriet i ved Herøy omsorgssenter og i stedet kjøpe tjenesten hos en av asvo-bedriftene i området. Vaskeriet tilfredsstiller ikke hygienekravene og en oppgradering av utstyret vil koste uforholdsmessig mye.
Rådmannen innstiller slik til tirsdagens formannskapsmøte:   1. Ut fra en helhetlig vurdering velger Herøy kommune å kjøpe vaskeritjenester eksternt og eksisterende praksis opphører så snart kontrakt med ekstern leverandør er undertegnet. 2. Med bakgrunn i tidligere vedtak sak 40/09 begrenses konkurransen til ASVO-bedrifter.   Han begrunner forslaget med at kommunen med det unngår store investeringer, i tillegg til å oppfylle de hygieniske kravene som stilles til vaskeritjeneste.   Ut i fra estimerte priser vil kjøp av tjenester utgjør omtrent samme kostnader som driften av dagens vaskeri.   Bakgrunn: Vaskeriet på Herøy Omsorgssenter vasker tøy til institusjonsbeboere, beboerne i omsorgsboligene på omsorgssenteret og arbeidstøyet til de ansatte. Vaskeriet har 1.5 årsverk.   Vaskeriet tilfredsstiller ikke alle hygienekrav. I tillegg er vaskemaskinene og tørketromlene gamle så vi må regne med at det i nærmeste fremtid vil det være behov for nye maskiner med større kapasitet.   Administrasjon fremmet derfor sak til politisk behandling om at vaskeritjenesten skulle settes ut på anbud begrenset til ASVO bedrifter.   I formannskapsmøte 8.6.10 ble saken utsatt, og formannskapet ba om å få saken fremlagt igjen hvor kostnadene med opprettholdelse av vaskeriet fremkommer og eventuelle besparelser ved å anbudsutsette denne tjenesten.   Kommunen kontaktet Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn for en uavhengig vurdering av vaskeriet i forhold til vaskeriets tilstand, hygieniske retningslinjer, samt muligheter for oppgradering for å oppfylle dagens krav. De vurderte ikke de økonomiske aspektene ved å velge andre løsninger, men belyste hygieniske faktorer, samt fordeler og ulemper ved de ulike løsningene.   Saksutredning: I følge vurderinger som Norske Vaskeriers Kvalitetssystem har gjort oppfyller ikke vaskeriet med dagens oppbygning og rutiner de hygieniske retningslinjer som gjelder (IS-1941). Med vesentlige forandringer i hygienerutiner, er det mulig å legge til rette for en hygienisk forsvarlig drift, men vaskeriet vil aldri oppfylle alle hygieniske krav på grunn av vaskeriets oppbygning. Dagens maskinpark oppfyller ikke dagens behov ved bruk av blandingstekstiler i betjeningstøy. Derfor må tekstiler eller vaskemaskin(er) erstattes.   I konsulentrapporten beskrives fire mulige løsninger, hvor 1-3 er alternativer til å velge en totalløsning med et eksternt vaskeri, dvs. nedlegging av dagens vaskeri.    Norske Vaskeriers Kvalitetssystem har konkludert med: Ut fra mengden tekstiler som behandles ved institusjonen i dag, anses det som minst kostnadskrevende å velge en ekstern løsning. Dagens løsning vil kreve snarlige investeringer i maskiner, samt konstante kostnader i form av lønn, drift og fornyelse av tekstiler. Ved en leieløsning på tekstiler fra ekstern leverandør, oppnås en svært forutsigbar total kostnad på forsyningen av rene tekstiler.   Om det besluttes å fortsette dagens løsning med eget vaskeri, anbefaler de en stor økning av vaskekapasiteten. Med kortere driftstid, kan lønnskostnaden reduseres tilsvarende, ved å vaske større kvantitet pr time.     Vurdering: Dersom det velges å utrede de foreslåtte alternativene må det bevilges økonomiske midler til å leie konsulent som kan foreta de tekniske og bygningsmessige utredningene. Det stilles spesielle krav til ventilasjon der en har overtrykk på ren side og undertrykk på uren side og det er ikke mulig å få til med dagens løsning. Kostnaden for konsulentutredning kan utgjøre ca 150.000,-   Netto driftsutgifter av vaskeriet eks investering utgjør i dag kr 740.000,-   Når det gjelder pris på kjøp av tjenester har man henvendt seg til noen aktører på markedet og bedt om et estimat på kjøp av vaskeritjeneste. Estimatene har sammenfallende priser. Ved eventuelt kjøp av hele eller deler av tjenesten må man ut på anbud.   Det betyr at prisene i saksfremlegget kun er estimater, men det gir likevel en pekepinn på kostnadene ved å velge løsning 4, som er ekstern totalleverandør av vaskeritjenester. Kjøp av tjenester ut i fra beregnet vaskemengde og estimerte priser kr 750.000,-   Administrasjon mener at den beste løsningen vil være å leie vaskeritjenester samt leie av tekstiler, som også er den optimale løsningen ifølge rapporten. Vi unngår store investeringer samt å oppfylle de hygieniske kravene som stilles til vaskeritjeneste. Ut i fra estimerte priser vil kjøp av tjenester utgjør omtrent samme kostnader som driften av dagens vaskeri.     Kommunestyret har i møte 28.10.09 sak 40/09 fattet vedtak om at innen for syv anskaffelsesområder deriblant vaskeri kan anbudskonkurransen begrenses til ASVO-bedrifter, men det fritar ikke kommunen for kunngjøring, og det må opplyses i kunngjøringen om dette.
3_roy_skogsholm
Rådmann Roy Skogsholm vil avvikle kommunens vakseri.

Annonser