Vefsn kommune har på forespørsel fra Herøy kommune fått oversendt et avtaleforslag der brannvesenet i Vefsn tilbyr å ivareta flere av Herøy kommune sine oppgaver i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette dreier seg i hovedsak om administrative oppgaver, forebyggende arbeid samt tilsyn og feiing.

Herøy kommune skal fortsatt ha en egen utrykningsstyrke og avtalen påvirker derfor ikke dette. Intensjonen med samarbeidsavtalen er å innfri sentrale myndigheters krav til kompetanse og kvalitet innen alle deler av brann og redning.

Det ble i 2017 jobbet med å etablere et brannsamarbeid mellom HALD-kommunene. Løsningen som arbeidsgruppen la frem var basert på at Alstahaug kommune skulle være vertskommune i et felles brannvesen for HALD-kommunene. Den interne behandlingen av forslaget konkluderte med at løsningen ikke passet for Herøy kommune, og at både drifts- og investeringskostnadene ble for høye.

Den økonomiske konsekvensen av en avtaleinngåelse er at brannvesenets budsjett må økes med ca kr 330 000.- årlig. Dette er kostnadene for tjenesten som kjøpes av Vefsn kommune med fradrag av det som er budsjettert til tilsyn og lønn for eksisterende brannsjefløsning. Herøy kommune får da en komplett brann- og redningstjenesten i henhold til lovpålagte krav.

Trykk her for å se avtaleutkastet.