Konstituert rådmann Harry Nilssen kunne legge fram et budsjett i balanse og politikerne tok forslaget til orientering. 19. desember skal politikerne si sitt i kommunestyremøte.

Men i økonomiplanen for de neste tre årene foreslår rådmannen en del kutt som sikkert blir diskutert fram til politikerne skal behandle budsjettet og økonomiplanen i kommunestyret 19. desember.

Rådmannen foreslår tilsammen kutt som skal spare 2,4 millioner kroner i 2008 og 3,3 millioner kroner i både 2009 og 2010.

Øksningan og Seløy Rådmannen mener at med å legge ned skolen og skolefritidsordningen i Øksningan fra høsten 2008 vil kommunen spare 590.000 kroner dette året. De neste årene blir besparelsen 910.000 kroner hvert år.

Besparelsen ved å legge ned Seløy skole og skolefritidsordningen der fra samme høst er i følge rådmann Harry Nilssen 515.000 kroner i 2008. De neste årene blir besparelsen 755.000 kroner per år.

Videre mener han at reduserte driftsutgifter blir 120.00 kroner i 2008 og 300.000 kroner hver av de to neste årene ved skolenedleggelse.

Han mener også at besparelsen ved å legge ned informasjonsavisa HERØYFJERDINGEN vil være 200.000 kroner i 2008.

Videre skal det kunne spares 100.000 kroner i årene 2007 - 2010 ved å redusere tilskuddene til kulturformål.

Hele 350.000 kroner skal kunne spares i 2008 og hvert av de neste to årene ved å redusere vedlikeholdstjenesten.

Eiendomsskatt Ved å innføre eiendomsskatt fra 2008 mener rådmannen det er mulig å hente inn en halv million kroner årlig. Ved å øke gebyrer vil han ta inn 80.000 kroner årlig.

Rådmannen foreslår i budsjettet for neste år også at både årsgebyrer, tilknytningsgebyrer, gebyr etter delingsloven og husleie skal økes med fra 3 til 3,5 prosent. Gebyr etter pan- og bygningsloven er foreslått økt med 10 prosent.

For å få budsjettet i balanse har rådmannen også økt de forventede skatteinntektene til kommunen med en halv millioner kroner i forhold til prognosen fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Ikke styrking av likviditeten Videre er skjønnsrammen korrigert i forbindelse med tilbakeføring av differensiert arbeidsgiveravgift.

Forslag som det ikke er funnet rom for i budsjettet for 2007 er avsetning til fond (en million kroner) og styrking av likviditeten (en million kroner). Det er heller ikke tatt høyde for en forventet renteøkning.

Rammer De ulike ansvarsområdene (tidligere kalt etatene) har fått følgende rammer for 2007 i rådmannens budsjettforslag:

Finansformål: 77,4 millioner kroner Sentrale styringsorgan: 9,9 millioner kroner Undervisning: 26,7 millioner kroner Helse, Sosial og Omsorg: 35,3 millioner kroner Plan og Utvikling: 5,5 millioner kroner

I 2005 hadde Herøy kommune en lånegjeld per innbygger på 44.603 kroner. Gjennomsnittet for kommunene i Nordland var da 28.600 kroner, mens landsgjennomsnittet lå på 24.600 kroner per innbygger.

Prioriterte oppgaver 2007 - 2010 Budsjettet skisserer også såkalte strategisk prioriterte oppgaver i perioden 2007 - 2010:

Næring: - Legge tilrette for større samhandling med det lokale næringsliv - Tilpasse infrastrukturen til næringslivets og innbyggernes behov - Tilrettelegging for kompetanseheving for næringslivet

Personal - Bedre samordning av lønns- og personalarbeidet - Videreføre arbeidet med inkluderende arbeidsliv og tiltak for å redusere sykefraværet - Organisasjonsutvikling

Informasjon - Innsyn i sak og arkivsystem for kommunens innbyggere - Arbeide for økt brukermedvirkning og større åpenhet.

Økonomi - Bedre internkontrollen - Bedre kvaliteten i planarbeidet

Resultatmål Budsjettet setter også opp såkalte resultatmål for det kommende året:

Næring: - Videreføring av reiselivsprosjekt - Risøy - "Eliasland" og turistanlegg - Brukerundersøkelse - kartlegging av næringslivets behov - Stimulere til partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv - Etablere møtearene for ungdom og næringsliv

Personal - Oppdatering av permisjonsreglement - Forprosjekt - sammenslåing lønn og personal - Videreføre prosjekt - felles renhold - Innføring av ansattmodul i K2000 - Utarbeide etiske retningslinjer for ansatte

Informasjon - Forprosjekt - felles arkiv - Innføring av byggesaksmoduler i K2000 - Vurdering av om komumunen skal ta i bruk ny versjon av K2000 - Utrede felles servicekontor/NAV

Økonomi - Vurdere felles innkjøpsordning i kommunen - Innføring av nytt skatteregnskap "Sofie" - Vurdere innføring av nytt digitalt planverktøy

Politisk virksomhet - Innføring av nytt vedtatt delegasjonsreglement

Annet - Søke og delta prosjektet "Kvalitetskommuner"