Forslaget til vedtak i kommunestyret er slik: 1. Arbeidene ved Herøy alders- og sykehjem utvides til å omfatte total renovering av hele bygget.

2. Kostnadsrammen på prosjektet økes til 52,6 millioner kroner.

3. Lånerammen for finansiering av Herøy alders- og sykehjem økes med 6,3 millioner kroner. Momkompensasjonen til tilloeggsbevilgningen - 1,3 millioner kroner - forutsettes tilført som egenkapital. Låneopptaket fordeles over to år med 2,5 millioner kroner i 2007 og 2,5 millioner kroner i 2008.

4. Lånet gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser paragraf 50. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte låneramme.

Gammelt og nytt blandes I sakspapirene til kommunestyret skriver Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen at grensesnittet mellom deler som skal utbedres og deler som ikke skal utbedres stadig flyttes.

Han nevner asbestsaneringen som et eksempel. Her måtte deler av bygget demonteres og får endret størrelse og plassering av gjennomføring for ventilasjon i himlinger og vegger.

Kostnader som ved oppussing "I sum medfører dette flikk og reparasjoner som nærmer seg kostnadene til oppussing. Det er da naturlig å pusse opp rommene. Kontrastene mellom gamelt og nytt er også slående. Opprinnelig er bygget tross alt 30 år", skriver Nilssen.

Dermed har altså renoveringen av HAS blitt mye dyrere enn først antatt. I 2004 vedtok kommunestyret fysiske og økonomiske rammer for utbyggingen av Herøy alders- og sykehjem. Da var kostnadsrammen 41, 8 millioner kroner.

Siden da har politikerne vedtatt flere påplussinger i det som skal gjøres. I sommer ble kostnadsrammen økt til 46 millioner kroner. I tillegg er det avsatt 300.000 kroner til lokaler til treningsstudioet "Sprut".

Status Pr. 20. november er det anvist regninger for vel 38.4 millioner kroner.

Akkumulerte kostnader pr. 20. november: 47.609.718 kroner Reserver i 900.000 kroner Tilleggsarbeider som helt eller delvis er utførte 775.000 kroner Sum: 47.484.718

Tilleggsarbeider fra "prisliste" inntil 4.100.000 kroner Administrasjons- og finansieringskostnader inntil 1.000.000 kroner Sum avrundet 52.600.000 kroner

Finansiering: Godkjent kostnadsramme inkludert treningsstudio 46.300.000 kroner Tilleggslån inntil 6.300.000 kroner Sum 52.6000.000 kroner