Nytt betalingsregulativ etter plan- og bygningsloven.

kommuneloven
Det kunngjøres herved at Herøy formannskap i møte den 23.november, under sak 107/10, med hjemmel i kommunelovens § 13 har vedtatt nytt betalingsregulativ for behandling av plan- og byggesaker. Regulativet skal ha sin rettsvirkning fra 1.juli 2010.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.

Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen.

Fullstendig regulativ med betalingssatser kan sees på Herøy kommune sin hjemmeside www.heroy-no.kommune.no.

Herøy, den 2. des. 2010 Rådmannen
kommuneloven

Annonser