Karina Kilvær er utdannet sykepleier og kommer fra Øksningan, har fire barn i alderen 2 - 10 år, og en mann som jobber offshore. Av den grunn er det mye mye som tyder på at hun har god trening i koordinering, ihvertfall på hjemmebane.

Mye å sette seg inn i
Jobben som fokehelsekoordinator innebærer at hun skal koordinere folkehelsearbeidet i kommunen. Det innebærer at hun skal være et bindeledd mellom ulike instanser som driver folkehelsearbeid i kommunen. Siden hun startet i jobben 2. januar har hun naturlig nok brukt tida til å sette seg inn i jobben og hva den innebærer.

Nettverksmøter
Arbeidet innebærer en god del møtevirksomhet med ulike aktører som arbeider målrettet i forhold til folkehelsa. Siden hun startet har hun blant annet vært med på møter der forebyggende rusarbeid har vært tema.

- Hver 6. uke skal skal jeg møte andre folkehelsekoordinatorer fra de andre HALD-kommunene og Træna. Disse møtene blir nok viktige treffpunkt der vi kan høste erfaringer fra hverandre, sier Karina.

Møte i folkehelseutvalget mandag
- En viktig del av jobben som folkehelsekoordinator er å få folkehelsearbeidet forankret i kommunens planverk, og jeg vil nok bruke en del tid på å få dette på plass. Mandag i neste uke skal vi ha møte folkehelseutvalget og da skal blant annet aktivitetsplan for folkehelsearbeidet behandles, sier Kilvær. Folkehelseutvalget er et politisk utnevnt utvalg som består av Siv Nilsen (kommunalleder 1), Petter Tag (kommunelege 2), Edith Rishaug Hansen (ledende heløsesøster), Svein Cato Jakobsen (næringsforeningen), Alfhild Karlsen (frivillige lag/organisasjoner) og folkehelsekoordinator Karina Kilvær.

Underlagt helsestasjonen
Karina forteller at stillingen som folkehelsekoordinator er underlagt helsestajonen og ledende helsesøster Edith Rishaug Hansen. 

- I tillegg til å være folkehelsekoordinator fungerer jeg også som helsesøster med et et spesielt ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge i resten av min stilling. Jeg har blant annet fast kontordag ved Herøy skole, sier Karina.

- Jeg har lenge har hatt en drøm om å jobbe som helsesøster, men mangler formell kompetanse. Dette har jeg planer om å ta i ettertid, noe som forøvrig også forutsettes i ansettelsen, avslutter Karina Kilvær.

Hva er folkehelsearbeid?
Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Dette innebærer både helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor formålet er å styrke faktorer som fremmer helsen, og samtidig redusere faktorer som truer helsen. Det handler om å legge til rette for positive helsevalg i befolkningen. Folkehelse er i utgangspunktet et bredt felt, med mange undergrupper.

Helse er individets ansvar, men samfunnet må arbeide for å tilrettelegge for sunne helsevalg i befolkningen.  På denne måten vil vi kunne spare samfunnet for store økonomiske utgifter på sikt, samtidig som enkeltindividet kan oppnå bedre livskvalitet. Med andre ord må vi gjøre det "lett å velge rett" for Norges befolkning.

Helsepolitikken må altså tilrettelegge for å gå et sunnere Norge i møtet. Målet er at kommune, fylkeskommune og stat i samarbeid med næringsliv, arbeidsliv, frivillige organisasjoner, høyskoler og universiteter skal være samarbeidsparter som jobber for et felles mål. Det lokale leddet er det viktigste i en slik folkehelsekjede og kommunen er den viktigste aktøren, som planmyndighet, samfunnsutvikler og tjenesteyter. Det er her folkehelsearbeid, og aktuelle tiltak må settes ut i livet.

Fylkeskommunen bør være en viktig pådriver for det kommunale folkehelsearbeidet, og er forpliktet til å drive veiledningsarbeid overfor kommunene.