Ny funksjon for brukerrådet?

sykehjem1_01
Når eldrerådet i Herøy møtes mandag 22. september skal de blant annet diskutere om brukerrådet for beboerne på omsorgssenteret skal få ny funksjon.
Saksutredning: Saken var oppe til behandling i møte 19.06.08 – sak 10/08 og fattet slikt vedtak: I følge ledelsen av Herøy omsorgssenter regnes ikke beboerne av omsorgsleilighetene som beboere på institusjon, det er kun 18 institusjonsplasser igjen, dvs. dement og sykeavdelingen.

Brukerrådets funksjon har lite å tilføre disse gruppene etter rådets erfaring.  Eldrerådet har behov for politisk avklaring av videre funksjon for brukerrådet.  Inntil videre stoppes virksomheten. 

Kunne brukerrådets funksjon endres til å omfatte alle som mottar kommunale tjenester innen eldreomsorgen? Med bakgrunn i vedtaket er saken drøftet med HSO-sjefen og det bes om tilbakemelding innen 1.august.

Med brev av 30.07.08 fra avd.leder Gunn Dahl er det mottatt slik tilbakemelding:

Spørsmålet saken gjelder er om brukerrådets funksjon skal utvides til å gjelde alle brukere som mottar kommunale tjenester innen eldreomsorgen?

Da brukerrådets funksjon / formål er å være et rådgivende samarbeidsorgan mellom institusjonens  ledelse, pårørende og beboere på institusjon ser vi ikke nødvendigheten av at denne funksjonen  skal utvides til å gjelde hjemmeboende brukere da deres interesser blir i varetatt av eldrerådet.

Saken er drøftet med eldrerådets leder som ikke anser saken for politisk avklart.
sykehjem1_01
Herøy omsorgsenter.

Annonser