- Feiingen starter 2. mai  og vi sender ut varsel på ytterdøra eller i postkassen 1 - 6 dager i forveien, sier Roy Nilssen.

Planen fremover
Uke 18 og 19: Øksningan Uke 20 og 21: Seløy og Staulen Uke 22 og noen uker fremover: Nord-Herøy 

Gi beskjed hvis tidspunktet ikke passer
Herøy kommune utfører feiing i private boliger i Herøy. Varsel med lapp i postkassa eller på ytterdøra blir lagt ut 1-6 dager før tjenesten utføres. Her finner du opplysninger om tid og dato. Hvis tidspunktet ikke passer, må du gi tilbakemelding om dette. Bruk telefonnummeret som står på varselet du har fått.

Klargjøring

Følgende må være klargjort før feieren kommer for å utføre sitt arbeide:

 • Sett fram stige slik at feieren ser den. Pga sikkerheten, ikke reis stigen opp, det gjør feieren selv.
 • Adkomst på taket skal være via stigetrinn eller takstige, og dette skal være montert ihht. krav i monteringsveiledning.
 • Krav om adkomst via takstige/taktrinn gjelder for alle tak med helling.
 • Feiing kan også gjøres fra loft hvis det er feierluke og tilfredsstillende adkomst.
 • Det må ikke fyres i skorsteiner som skal feies.
 • For å unngå tilstøving av boligen, sørg for å stenge eller tette alle trekkhull, peisspjell, åpninger rundt røykrør etc.
 • Feieren kan ta ut soten etter huseiers ønske. Det må da anvises en branntrygg plass for tømming/oppbevaring av sot/aske.
 • Ved mye nedbør eller andre værmessige forhold, sykdom og lignende, kan det bli nødvendig å utsette avtalen. Det vil da bli sendt ut nytt varsel om feiing.
 • Teksten på varsellappen du mottar om feiing skal gi deg den nødvendige informasjon om hva du skal foreta deg før feieren kommer på besøk.
 • Dersom du ikke er tilstede under feiingen kan du signere på innkallingen og henge innkallingen på ytterdøra, slik at feieren ser at alt er klargjort før feiing. I slike tilfeller vil ikke sotet bli fjernet.

Sikker adkomst for feier

Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg vår/sommer/høst og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare.

Arbeidstilsynet krever at

 • Alle feie- og tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt ved bruk av takstige/taktrinn, takbru og plattform.
 • Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn.
 • På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker én meter over taket.
 • På tak med flere enn én skorstein må det monteres takbru eller takstige/taktrinn til hver skorstein.
 • Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feierluke.
 • Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte, og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning.
 • Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene.

Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning. Kontakt oss gjerne på tlf: 750 68 000. I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er derfor viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget.