Ny bru over Herøysundet

side_13_heroeysundbru
Den kun fire meter smale Herøysundbrua er en flaskehals som Herøy kommune nå ønsker å gi avlastning. Med innleid assistanse fra to eksterne selskaper har kommunen gjennomført et forprosjekt som skisserer to mulige løsninger.
Det mest sannsynlige valget kan bli en stålbru til 29 millioner kroner uten gang- og sykkelvei, altså en ren kjørebru. I stedet kan dagens bru benyttes som en ren gang- og sykkelvei, og dermed skiller man myke og harde trafikkanter.

I forprosjektet som er utarbeidet leser vi at sistnevnte alternativ vil få en total brubredde p 7,5 meter, fordelt på to kjørefelt med skuldre på 3, 5 meter. Bru vil få tre spenn og totalt vil den nye Herøysundbrua, uansett alternativ måle 149 meter.

På grunn av ønske om kort byggetid er det foreslått en bruløsning med stålkasse i samvirke med betong brudekke.

Dersom man går for å bygge en ren kjørebru øst for dagens bru, vil dette føre til at noen bolighus må rives. Byggetiden for dette alternativet er beregnet å være 10 måneder. Fordelen med denne løsningen vil selvsagt være at trafikken kan gå som i dag.

I forprosjektet er byggekostnadene beregnet til å være 29 millioner kroner for en ren kjørebru, mens bru med gang- og sykkelvei med ulike løsninger vil koste fra 32 til 35 millioner kroner.

Så langt ligger ikke denne brua inne i noen av Statens veivesen sine planer, så det er umulig å si når en slik bru kan se dagens lys.
side_13_heroeysundbru
Dagens bru over Herøysundet kan bli avløst av en stålbru.

Annonser