Ny barnehage 15. oktober

motell_lekerom
Ungene i Tenna barnehage skal etter planen overta det tidligere Herøy Motell 15. oktober. Nå legges siste hånd på verket med blant annet malingsarbeider i det som kommer til å bli en flott barnehage.
Herøy Motell har på rekordtid blitt omformet til barnehage-lokaler for viltre og lekende barnehageunger.

For tiden pågår de avsluttende arbeidene i bygget i Silvalen. Arbeidene utføres i regi av firma John Brattlie, selskapet som skal eie og leie utbarnehagen til Herøy kommune i 10 år.

Det endelige vedtaket om å flytte barnehagen ble gjort 24. juni av kommunestyret. (se avtalen med entreprenør Brattlie  og vedtaket i kommunestyret nederst på siden)

Herøyfjerdingen har sjekket stå\'a vel en måned før innflytting.

Det totale arealet i bygget er på 322 kvadratmeter, mens lekearealet for ungene blir på vel 180 kvadratmeter.

Den tidligere inngangen skal fra neste måned kun brukes av personalet, mens ungene skal ankomme barnehagen på baksiden.

Da kommer de først inn i en grovgarderobe, siden en fingarderobe.

Dagens gjerde mellom "motellet" og Silvalen barnehage skal fjernes til åpningen neste måned.

Det vil gi et felles utendør lekeareal for begge de to kommunale barnehagene i Herøy.

Tidligere "Skipperstua", i den ene enden av "motellet", er gjort om til to kontorer og et pauserom for de ansatte.

________________________________________________ A v t a l e­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Mellom Herøy Eiendom finans AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ og


Herøy kommune.

1.  Avtalepartene.

Herøy Eiendom finans AS – utleier
Adresse: Krokenveien 6.  8800 Sandnessjøen
Org.nr ………
Utleiers representant: Geir Arne Brattli tlf 75044312 - 97013690
                                     e-post: gab@janbrattli.no

Herøy kommune – leietaker
Adresse: 8850 Herøy
Leietakers representant: ………………     tlf. ………………….
                                           e-post: ……………………

Utleier og leietaker er i avtalen benevnt partene.

Partenes representanter har fullmakt til å representere og fatte alle beslutninger angående kontrakten. Representanten kan ved skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. Eventuelt skifte av representant skal meddeles den andre parten skriftlig.

2.      Bakgrunn. Formål.

Herøy Eiendom finans AS skal ombygge deler av Herøy motell ca 388 kvadratmeter  for formål barnehage, dette blir ihht kostnadsoverslag utarbeidet til Herøy kommune 29.4.08 for utleie og senere salg.

Herøy kommune kal leie bygget de første 120 mnd, og deretter kjøpe det.

3.  Oppføring av leieobjektet.
Det skal være innflyttingsklart innen 15.september 2008.

Bygget skal føres opp i henhold til kostnadsoverslag datert 29.4.08

4.  Leieobjekt.

Leiearealet utgjør 388 m².


5.   Bruken av leieobjektet.

Leieobjektet skal kun benyttes til barnehage i henhold til avtale.

Skifte eller forandring i utleievirksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.

6.  Leieobjektet overtas i den stand den var ved kontraktsinngåelsen. Normal slitasje i løpet av 10 år må aksepteres av kjøper, både utvendig og innvendig.

7.  Varighet.

Leiekontrakten starter å løpe ved overtakelsen og varer da fram i 120 mnd. Deretter skal leietaker kjøpe bygget i samsvar med tilbud gitt av Geir Arne Brattli i brev datert 30.5.08. På tidspunkt når Herøy kommune kjøper bygget må de også akseptere det som er normal utvendig slitasje i løpet av 10 års leietid.

8.  Leiesum.

Den månedlige leiepris er på kr 34.166 kr,- med tillegg av merverdiavgift.
Husleien reguleres en gang i året med 60 % av konsumprisindeksen. Basis for regulering er indeksen pr 1.juni 2009. Husleien reguleres første gang i 2010. Kommunale avgifter kommer i tillegg. 9.  Betaling av leien.

Leien betales den 15. hver måned.

Leietaker kan ikke motregne krav mot utleier med mindre krav er kjent eller rettskraftig avgjort.

Enhver forsinket betaling medfører at det skal betales forsinkelsesrenter fra forfall til betaling skjer i samsvar med forsinkelseslovens bestemmelser.

10.    Utleiers plikter, herunder utvendig vedlikeholdsplikt.

Utleier skal sørge for at leieobjektet står til rådighet for leietaker i leietiden.

Utleier har ansvar for vedlikehold og service av det tekniske anlegget. Det samme gjelder utvendig vedlikehold av bygg.

11.    Leietakers vedlikeholdsplikt og endring av leieobjektet.

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten ytterligere skriftlig forhåndsgodkjenning.

Leietaker skal selv bekoste og selv forestå innvendig vedlikehold av de leide lokaler. Vedlikeholdsplikten omfatter også innretninger anbrakt i lokalene av leietaker.

Leietaker har selv ansvar for utearealet knyttet til plenklipping og snørydding.


12.  Fremleie.

Fremleie av deler eller hele leieobjektet kan bare skje etter nærmere avtale mellom partene.

13. Kjøp av leieobjektet.

Etter at det uoppsigelige leieforholdet er utløpt etter 120 mnd, forplikter Herøy kommune seg å kjøpe leieobjektet til en avtalt sum som utgjør kr 2. mill + moms + indeksregulering som husleie.

14. Forsikring.

Utleier har ansvaret for å bekoste forsikring av leieobjektets bygningsmasse så lenge leieforholdet består. Denne plikten opphører på det tidspunkt Herøy kommune etter avtale skal kjøpe eiendommen.

15. Forholdet til husleieloven.

Avtalen gjelder i de tilfeller hvor den har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens fravikelige regler. Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-8, 4-3, 10-5.
Vedlegg.

Kontrakten har følgende vedlegg som en del av denne:
          
Vedlegg 1: kostnadsoverslag, ombygging til barnehage Herøy motell.
Vedlegg 2: Politisk vedtak.
Vedlegg 3: Tegninger over leieobjektet/spesifikasjonskrav.
Vedlegg 4: Inventarliste.

16. Tvister.

Tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale skal løses ved de alminnelige domstoler.


Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.       …………………                                                                         ...……………..      dato/måned/år                                                                                  dato/måned/år

…………………………………                                             …………………………………           for utleier                                                                               for leietaker

Sak 48/08: NYTT ADMINISTRASJONSBYGG - GODKJENNING AV AVTALE
Rådmannens innstilling:
1    Herøy kommune godkjenner vedlagte skisse til leieavtale med Brattli Eiendom AS om leie av lokaler til administrasjonsbygg under følgende forutsetninger:
-    Lokalene til NAV-kontorer skal være innflyttingsklare 1.april 2009. Resten av bygget skal være innflyttingsklart 1.august 2009. Dette forutsetter oppstart før fellesferien 2008. Ved forsinket oppstart forskyves ferdigstillesdato tilsvarende.
-    Prosjektet har en arealramme på 1020 m2 og en fast årlig leiepris på 128.600 kr i samsvar med tilbud datert 24.03.08.
-    Utleier skal betale en døgnmulkt skal tilsvarende daglig husleie pr. dag bygget eventuelt blir forsinket
-    Avtalenes pkt. 16 Vedlegg 3 inngår ikke som en del av avtalen før plan- og byggekomiteen har avgitt sin innstilling og planløsninger er avklarte.
2    Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne endelig avtale innefor de rammer som er
motell_lekerom
Her blir det aktivitetsrom/spiserom og en stor lekekrok. En lettvegg er kommet opp nederst rommet. (se plantegningen)
motell_tegning
En velbrukt skisse for romløsning på golvet gir et godt innblikk i hvordan barnehagen blir seende ut.
motell_maler
Maler Alf Edvardsen (jobber for Kato Strand) sparkler og maler og sørger for den siste finpussen.
motell_kjoekken
Kjøkkenet får samme plassering som tidligere, men får selvsagt et helt nytt utseende og annet utstyr.
motell1
Snekker Freddy Bråthen fra forma John Brattlie fjerner en list i gulvet for å legge nytt gulv i lekekroken.
motell_balkong
Bakongen skal overbygges, slik at de minste blant annet kan ta formiddagsluren sin i barnevogna her i friluft.
motell_inngangsparti
Når du kommer inn den tidligere hovedinngangen (nå personalinngang) ser det foreløpig slik ut.
motell_kontor
Tidligere Skipperstua er gjort om til personalrom og to kontorer (som her) med utsikt mot balkongen.

Annonser