I dag torsdag informerte Harry Nilssen formannskapet om resultatet.

Arbeidet med LOSA i Herøy viser at næringslivet samlet ønsker en slik opplæringsmodell. Alle de spurte bedriftene er positive og 28 bedrifter ønsket å delta.

Også foreldrene som etaten har vært i kontakt med syns at LOSA er et godt tilbud. Herøy sentralskole finner også LOSA interessant.

Skolen har 21 elever i avgangsklassen, og som ville vært potensielle brukere av LOSA:

Men - ingen elever vil benytte seg av tilbudet.

Ved svarfristens utløp 27. oktober hadde Oppvekst- og Kulturetaten mottatt svar fra bare to av elevene på ungdomstrinnet.

Begge var interessert i at det ble etablert LOSA i Herøy, men ingen vil benytte seg av tilbudet fra høsten 2007.

Vedtaket om å satse på LOSA ble tatt i forbindelse med budsjettet i desember i 2005. Forkortelsen LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet.

Opplegget ville gitt elevene ved første år på videregående skole muligheten til å være utplassert i det lokale arbeidslivet tre til fire dager i uka. De ville også kunne samles i grupper i Herøy til teoriopplæring.

Fordeler for elevene Den såkalte LOSA-modellen gir mange fordeler for elevene: * eleven kan fritt velge studieretning og likevel bo hjemme * mindre utgifter for eleven og familien * eleven får ansvar for sin egen opplæring * eleven får verdifull yrkespraksis og veiledning i lokale bedrifter * eleven får samarbeide på tvers av studieretninger i egen klasse ved skolen * eleven får aktiv bruk av internettstøttet opplæring i studieretningsfagene, og egen PC ved skolen. * eleven får individuell veiledning fra erfarne nettlærere og lokale veiledere.

Fordeler for næringsliv Men også det lokale næringslivet, som blir vertsskap for ungdommene som velger å følge LOSA-modellen får mange fordeler: * de får delta i opplæring av motivert ungdom fra sitt eget lokalmiljø * de får et nært samarbeid med den lokale videregående skolen * de får muligheten til selv å bidra til rekruttering av framtidig arbeidskraft innenfor sin næring * de får bidra til å beholde ungdommen i lokalsamfunnet * de får en økonomisk kompensasjon for arbeidet.

For kommunen ville et slikt opplegg kunne bety muligheten til å påvirke de tilbud som gis til ungdommen.

LOSA-modellen har vært utprøvd i Nordland fylke de siste fire årene og er nå på bakgrunn av de svært positive resultater vedtatt etablert som et ordinært tilbud i flere kommuner.

Utdanningsdirektoratets mål med LOSA er blant annet å redusere de store negative konsekvensene som oppstår for næring, lokalsamfunn eller enkeltpersoner som ikke har videregående opplæringstilbud som godt nok svarer til deres behov og forutsetninger.

Andre mål for tiltaket er: * Å hindre frafall fra videregående skole ved at elevene får et reelt førstevalg i lokalsamfunnet * Hindre frafall også ved at elevene kan bo heime under opplæringa i grunnkurs. * Å hindre at ungdom forlater lokalsamfunnet for tidlig.