Lokal informasjon på nett

Det er også et mål for Helsedirektoratet at personer som er berørt av demens skal ha tilgang til god informasjon på nett om hvilke tjenestetilbud som finnes. Noe som er på Herøy kommunes hjemmeside.

 

Demensteamet i Herøy kommune

Her er demensteamet til:

 

Rigmor Knutsen, demenskontakt/sykepleier.

Tlf. 750 68 035/ 958 20 946

E-post: rigmor.knutsen@heroy-no.kommune.no

 

Anne Haraldsen, helsefagarbeider.

Tlf. 480 62 048

E-post: anmharal@online.no

 

Fastlegen

Tlf. 750 68 050

 

Hva er demens?

Demens er en kronisk hjernesykdom som kjennetegnes ved kognitiv svikt i form av hukommelsesproblemer, orienteringsproblemer, språkvansker, svikt i planleggingsevne, sviktende evner til å utføre dagliglivets aktiviteter og endringer i sosial væremåte.

 

De fleste sykdommer som fører til demens utvikler seg over tid, og medfører at personer med demens fungerer stadig dårligere og får behov for mer og mer støtte og hjelp i dagliglivet. Til sist vil pasienten være helt avhengig av døgnkontinuerlig omsorg.

 

I Norge er det om lag 71 000 personer med demens. Inkluderes nærmeste pårørende er antall personer som er berørt av sykdommen anslått til nærmere 350 000. Forutsetter man at forekomsten av demens holder seg på samme nivå som i dag, vil antallet nesten fordobles fram mot 2040.

 

 

Hvem kan henvende seg til demensteamet?

- Personer med mistanke om begynnende hukommelsessvikt, orienteringsproblemer, språkvansker, svikt i planleggingsevne og endring i sosial væremåte.

- Pårørende som har behov for samtale/veiledning.

- Leger, hjemmetjenesten eller andre.

 

 

Hvorfor har kommunen et demensteam?

- For å komme tidlig i kontakt med pasient og pårørende.

- Møte personer med demens tidlig, for å sikre riktig diagnose.

- Sette inn tiltak i hjemmet, slik at personer med demens opplever trygghet hjemme, og en meningsfylt tilværelse.

- Sette inn tiltak for å hindre at pårørende blir utbrent.

- Veilede pårørende og annet helsepersonell.

 

 

Hva gjør demensteamet?

- Tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende.

- Bindeledd mellom pasient, pårørende og lege.

- Utredning / diagnostisering i samarbeid med lege.

- Kartlegge behov / iverksette tiltak.

- Oppfølging/undervisning/ veiledning av pårørende og helsepersonell.

- Dagsenter.

 

 

 

Tilbudet i Herøy kommune

- Dagsentertilbud/dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens (hukommelsesvikt).

- 2 ganger pr. uke, ikke alltid de samme ukedagene.

- Ta kontakt med demensteamet eller gå inn på Herøy kommune sin hjemmeside for mer informasjon.