Motellet kan bli nytt kommunehus

motellet
Administrasjonsbygget til Herøy kommune har store mangler og det er samtidig ikke mulig å fylle kravene til NAV-kontor i disse lokalene. Kjøp av Herøy Motell er det rimeligste av fire alternativer som kommunen vurderer.
I tillegg til at kommunen kan få alle funksjoner på en flate og en godt fungerende planløsning, er Herøy Motell også den rimeligste løsningen.

Det skriver rådmann Roy Skogsholm i sin saksutredning til formannskapet som har møte i blant annet denne saka 24. januar.

I tillegg til prisen taler ogs den korte fristen kommunen har på å få etablert NAV-kontor for kjøp av Herøy Motell.

NAV skal nemlig flytte inn i sine lokaler til sommeren 2009.

Kjøp av motellet blir også av arkitektfirmaet Toft vurdert som en god løsning - om enn ikke like optimalt som nybygg.

Fire eiere av motellet Det er eiendomsselskapet Herøy Motellservice AS som eier lokalene. Styreleder er Steinar Furu, mens de andre aksjonærene er Jonny Hansen, Per Johansen og Arnt Erling Paulsen. Men - rådmannen legger foreløpig ikke fram noen innstilling, ettersom ikke alle tilbud fra private tilbydere er kommet inn.

I sin innledning til saka skriver rådmann Roy Skogsholm: "På kort sikt står vi foran to utfordringer som vil medføre betydelige investereringer. Fra Riksantikvaren har vi pålegg om å etablere godkjente arkivløsninger. t moderne og sentral plassert arkiv er også en forutsetning for å få et velfungerende servicekontor. Ingen deler av eksisterende lokaler oppfyller kravene til arkivlokaler.

Innen sommeren 2009 skal det etableres NAV-kontor i Herøy. NAV stiller usedvanlige presise krav til sine lokaler. Innen eksisterende administrasjonsbygg er det umulig å oppfylle disse kravene fullt ut.

Med bakgrunn i dette er det gjennomført utredninger vedrørende nye administrasjonslokaler til Herøy kommune. Toft Arkitekter har vært engasjert i dette arbeidet"; skriver rådmann Roy Skogsholm til formannskapet.

Mangler ved dagens bygg Han ramser opp manglene ved dagens administrasjonsbygg: - Vi har ikke godkjente lokaler til arkiv - Bygget er ikke tilpasset funksjonshemmede - Vi har store fuktproblemer i kjelleren (sopp og dårlig inneklima) - Vi mangler ventilasjonsanlegg (det er ikke engang avtrekk fra toaletter) - Bygget er tilpasset den gamle organisasjonsformen og er vanskelig å tilpasse en organisasjon i endring - Bygget kan ikke tilrettelegges for NAV-kontor med de krav som stilles

De fire alternative løsninger han legger fram er følgende: 1. Bygging av nye lokaler i tilknytning til eksisterende lokaler. Dette forutsetter at det meste av eksisyterende administrasjonsbygg rives. DEn gamle fløyen som nylig er oppusset både utvendig og invendig beholdes.

Den gamle fløyen kan oppgraderes til tilnærmet dagens standard ved å etablere ny inngang med trapp/heis og ventilasjonsanlegg.

Det bygges et tilbygg som inneholder kontorer for sentraladministrasjonen, barnevern, plan og utvikling og NAV.

Det nye tilbygget vil også inneholde alle felleskontorer, ekspedisjon og arkiv. Fordelene med dette alternativet mener rådmannen er - Denne løsningen muliggjør en optimalisering i forhold til erealutnyttelse og logistikk. - Vi får et betydelig disponibelt areal i den gamle fløyen. - Alternativet gir et lavt bruksareal og lave driftskostander.

PRIS: En kostnadsramme på 20,5 millioner kroner inkludert moms. Samlet areal på 916 kvadratmeter.

Ulempene er: - Vi må ha midlertidige lokaler mens arbeidet pågår - Løsningen er den dyreste.

2. Kjøp av Herøy Motell med nødvendig ombygging og tilbygging. Her foreslår rådmannen to ulike løsninger, hvor løsning a innebærer kjøp av motellet og bygge dette til administrasjonsbygg. Fordelene er: - Man kan få alt på en flate og en godt fungerende planløsning - Løsningen er den rimeligste - Man kan bruke eksisterende lokaler innen nye står ferdige (det blir ingen midlertidige løsninger)

Ulemper: - Planløsningen er bundet av eksisterende bygningsmasse og konstruksjoner -  Ikke bygningsmessig optimal i forhold til nye byggeforskrifter.

PRIS: Alternativ b innebærer kjøp av motellet, og tar med utgiftene til eventuell riving av det eksisterende administrasjonsbygget. Dette mener rådmannen vi koste rundt en halv millioner kroner. Altså i tillegg til prisen i alternativ a.

3. Opprusting av eksisterende lokaler med tilbygg av arkiv og NAV-kontor. Også her opererer rådmannen med et a- og et b-forslag. A: En omfattende oppussing B: Lett oppsussing

Innenfor eksisterende kommunehus er det tilnærmet umulig å tilpasse lokaler til NAV-kontorer og arkiv. De kravene som stilles til slike lokaler vil medføre ombygginger og standardhevinger som langt overstiger kostandene til nybygg. Det må derfor bygges på lokaler for NAV-kontorer og arkiv. Fordeler: - Løsningen vil kunne fungere bra - Bygningsteknisk og brannteknisk er vil løsningen tilfredsstille alle krav, unntatt lydkrav.

Ulemper: - Løsningen er den nest dyreste - Arealbruken vil være stor og gi høye driftskostander - VI må ha midlertidige lokaler mens arbeidet pågår - Planløsningen er bundet av eksisterende bygningsmasse og konstruksjoner

PRIS: Omfattende oppussing: 17,9 millioner kronerinkl. moms med et tillbygg på 220 kvadratmeter. PRIS: Lett oppsussing: 14,2 millioner kroner med samme areal som ved omfattende oppussing.

4. Leie av lokaler fra private aktører. Kommunen har hatt henvendelser fra seks firma etter at det ble annonsert i lokalpressen.

Innen fristens utløp er det kommet tre formelle tilbud på leie av administrasjonsbygg i samsvar med forespørsel.

Av disse mener rådmannen at tilbudet fra Herøy servicebygg AS skiller seg ut. Tilbudet omfatter nybygg og er rimeligst. Rådmannen mener at kvalitets- og driftsmessig vil kommunen ha samme fordelene som ved kjøp av motellet.

De fire første alternativene er ferdig utredet. Private tilbydere er gitt frist til 15. januar for å komme med foreløpig tilbud.

Det betyr at vi ikke kan utelukke tilbud som kommer oss i hende innen 19. januar, skriver rådmannen.

"Samtidig har vi en frist på å gi tilbakemelding til eierne av Herøy Motell innen 31. januar om vi ønsker å gå videre med drøftinger der", skriver han videre.
motellet
Herøy Motell er et av alternativene for framtidig kommunehus i Herøy.

Annonser